Génèse 2:4
אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות יהוה אלהים ארץ ושמים׃
Génèse 5:1
זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו׃
Esaïe 53:8
מעצר וממשפט לקח ואת דורו מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע למו׃
Luc 3:23-38
23
והוא ישוע בהחלו היה כבן שלשים שנה ויחשבהו לבן יוסף בן עלי׃
24
בן מתת בן לוי בן מלכי בן יני בן יוסף׃
25
בן מתתיה בן אמוץ בן נחום בן חסלי בן נגי׃
26
בן מחת בן מתתיה בן שמעי בן יוסף בן יודה׃
27
בן יוחנן בן רישא בן זרבלל בן שאלתיאל בן גרי׃
28
בן מלכי בן אדי בן קוסם בן אלמדם בן ער׃
29
בן יוסי בן אליעזר בן יורים בן מתת בן לוי׃
30
בן שמעון בן יהודה בן יוסף בן יונם בן אליקים׃
31
בן מליא בן מינא בן מתתה בן נתן בן דוד׃
32
בן ישי בן עובד בן בעז בן שלמון בן נחשון׃
33
בן עמינדב בן ארם בן חצרון בן פרץ בן יהודה׃
34
בן יעקב בן יצחק בן אברהם בן תרח בן נחור׃
35
בן שרוג בן רעו בן פלג בן עבר בן שלח׃
36
בן קינן בן ארפכשד בן שם בן נח בן למך׃
37
בן מתושלח בן חנוך בן ירד בן מהללאל בן קינן׃
38
בן אנוש בן שת בן אדם בן אלהים׃
Romains 9:5
ולהם האבות ואשר מהם יצא המשיח לפי בשרו אשר הוא אל על הכל מברך לעולמים אמן׃
Matthieu 9:27
ויעבר ישוע משם וילכו אחריו שני אנשים עורים והמה צעקעם ואמרים חננו בן דוד׃
Matthieu 15:22
והנה אשה כנענית יצאה מן הגבולות ההם ותצעק אליו לאמר חנני אדני בן דוד כי בתי מענה מאד על ידי שד׃
Matthieu 22:42-45
42
מה דעתכם על המשיח בן מי הוא ויאמרו אליו בן דוד׃
43
ויאמר אליהם ואיך קרא לו דוד ברוח אדון באמרו׃
44
נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃
45
ועתה אם דוד קרא לו אדון איך הוא בנו׃
2 Samuel 7:13
הוא יבנה בית לשמי וכננתי את כסא ממלכתו עד עולם׃
2 Samuel 7:16
ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך כסאך יהיה נכון עד עולם׃
Psaumes 89:36
זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי׃
Psaumes 132:11
נשבע יהוה לדוד אמת לא ישוב ממנה מפרי בטנך אשית לכסא לך׃
Esaïe 9:6
כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום׃
Esaïe 9:7
למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת׃
Esaïe 11:1
ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה׃
Jérémie 23:5
הנה ימים באים נאם יהוה והקמתי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ׃
Jérémie 33:15-17
15
בימים ההם ובעת ההיא אצמיח לדוד צמח צדקה ועשה משפט וצדקה בארץ׃
16
בימים ההם תושע יהודה וירושלם תשכון לבטח וזה אשר יקרא לה יהוה צדקנו׃
17
כי כה אמר יהוה לא יכרת לדוד איש ישב על כסא בית ישראל׃
Jérémie 33:26-17
Amos 9:11
ביום ההוא אקים את סכת דויד הנפלת וגדרתי את פרציהן והרסתיו אקים ובניתיה כימי עולם׃
Zacharie 12:8
ביום ההוא יגן יהוה בעד יושב ירושלם והיה הנכשל בהם ביום ההוא כדויד ובית דויד כאלהים כמלאך יהוה לפניהם׃
Luc 1:31
והנך הרה וילדת בן וקראת את שמו ישוע׃
Luc 1:32
והוא גדול יהיה ובן עליון יקרא ויהוה אלהים יתן לו את כסא דוד אביו׃
Luc 1:69
וירם לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו׃
Luc 1:70
כאשר דבר בפי נביאיו הקדושים אשר מעולם׃
Jean 7:42
הלא הכתוב אמר כי מזרע דוד ומכפר בית לחם מקום דוד יצא המשיח׃
Actes 2:30
והוא בהיותו נביא ומדעתו את השבועה אשר נשבע לו האלהים להקים את המשיח כפי הבשר מפרי חלציו להושיבו על כסאו׃
Actes 13:22
וכהסירו אותו ויקם את דוד למלך עליהם אשר גם העיד עליו לאמר מצאתי דוד את בן ישי איש כלבבי והוא יעשה את כל חפצי׃
Romains 1:3
על דבר בנו הנולד מזרע דוד לפי הבשר׃
Apocalypse 22:16
אני ישוע שלחתי את מלאכי להעיד לכם את אלה בפני הקהלות אנכי שרש דוד ותולדתו כוכב נגה השחר׃
Génèse 12:3
ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה׃
Génèse 22:18
והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי׃
Génèse 26:3-5
3
גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצת האל והקמתי את השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך׃
4
והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל הארצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ׃
5
עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי׃
Génèse 28:13
והנה יהוה נצב עליו ויאמר אני יהוה אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך׃
Génèse 28:14
והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו בך כל משפחת האדמה ובזרעך׃
Romains 4:13
כי לא על ידי תורה באה ההבטחה לאברהם ולזרעו להיותו ירש העולם כי אם על ידי צדקת האמונה׃
Galates 3:16
והנה לאברהם נאמרו ההבטחות ולזרעו ולא אמר ולזרעיך כאלו לרבים אלא כאלו ליחיד ולזרעך והוא המשיח׃