Josué 21:3-42
3
ויתנו בני ישראל ללוים מנחלתם אל פי יהוה את הערים האלה ואת מגרשיהן׃
4
ויצא הגורל למשפחת הקהתי ויהי לבני אהרן הכהן מן הלוים ממטה יהודה וממטה השמעני וממטה בנימן בגורל ערים שלש עשרה׃
5
ולבני קהת הנותרים ממשפחת מטה אפרים וממטה דן ומחצי מטה מנשה בגורל ערים עשר׃
6
ולבני גרשון ממשפחות מטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשה בבשן בגורל ערים שלש עשרה׃
7
לבני מררי למשפחתם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולן ערים שתים עשרה׃
8
ויתנו בני ישראל ללוים את הערים האלה ואת מגרשיהן כאשר צוה יהוה ביד משה בגורל׃
9
ויתנו ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון את הערים האלה אשר יקרא אתהן בשם׃
10
ויהי לבני אהרן ממשפחות הקהתי מבני לוי כי להם היה הגורל ראישנה׃
11
ויתנו להם את קרית ארבע אבי הענוק היא חברון בהר יהודה ואת מגרשה סביבתיה׃
12
ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה באחזתו׃
13
ולבני אהרן הכהן נתנו את עיר מקלט הרצח את חברון ואת מגרשה ואת לבנה ואת מגרשה׃
14
ואת יתר ואת מגרשה ואת אשתמע ואת מגרשה׃
15
ואת חלן ואת מגרשה ואת דבר ואת מגרשה׃
16
ואת עין ואת מגרשה ואת יטה ואת מגרשה את בית שמש ואת מגרשה ערים תשע מאת שני השבטים האלה׃
17
וממטה בנימן את גבעון ואת מגרשה את גבע ואת מגרשה׃
18
את ענתות ואת מגרשה ואת עלמון ואת מגרשה ערים ארבע׃
19
כל ערי בני אהרן הכהנים שלש עשרה ערים ומגרשיהן׃
20
ולמשפחות בני קהת הלוים הנותרים מבני קהת ויהי ערי גורלם ממטה אפרים׃
21
ויתנו להם את עיר מקלט הרצח את שכם ואת מגרשה בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשה׃
22
ואת קבצים ואת מגרשה ואת בית חורן ואת מגרשה ערים ארבע׃
23
וממטה דן את אלתקא ואת מגרשה את גבתון ואת מגרשה׃
24
את אילון ואת מגרשה את גת רמון ואת מגרשה ערים ארבע׃
25
וממחצית מטה מנשה את תענך ואת מגרשה ואת גת רמון ואת מגרשה ערים שתים׃
26
כל ערים עשר ומגרשיהן למשפחות בני קהת הנותרים׃
27
ולבני גרשון ממשפחת הלוים מחצי מטה מנשה את עיר מקלט הרצח את גלון בבשן ואת מגרשה ואת בעשתרה ואת מגרשה ערים שתים׃
28
וממטה יששכר את קשיון ואת מגרשה את דברת ואת מגרשה׃
29
את ירמות ואת מגרשה את עין גנים ואת מגרשה ערים ארבע׃
30
וממטה אשר את משאל ואת מגרשה את עבדון ואת מגרשה׃
31
את חלקת ואת מגרשה ואת רחב ואת מגרשה ערים ארבע׃
32
וממטה נפתלי את עיר מקלט הרצח את קדש בגליל ואת מגרשה ואת חמת דאר ואת מגרשה ואת קרתן ואת מגרשה ערים שלש׃
33
כל ערי הגרשני למשפחתם שלש עשרה עיר ומגרשיהן׃
34
ולמשפחות בני מררי הלוים הנותרים מאת מטה זבולן את יקנעם ואת מגרשה את קרתה ואת מגרשה׃
35
את דמנה ואת מגרשה את נהלל ואת מגרשה ערים ארבע׃
36
וממטה ראובן את בצר ואת מגרשה ואת יהצה ואת מגרשה׃
37
את קדמות ואת מגרשה ואת מיפעת ואת מגרשה ערים ארבע׃
38
וממטה גד את עיר מקלט הרצח את רמת בגלעד ואת מגרשה ואת מחנים ואת מגרשה׃
39
את חשבון ואת מגרשה את יעזר ואת מגרשה כל ערים ארבע׃
40
כל הערים לבני מררי למשפחתם הנותרים ממשפחות הלוים ויהי גורלם ערים שתים עשרה׃
41
כל ערי הלוים בתוך אחזת בני ישראל ערים ארבעים ושמנה ומגרשיהן׃
42
תהיינה הערים האלה עיר עיר ומגרשיה סביבתיה כן לכל הערים האלה׃
1 Chroniques 6:54-81
54
ואלה מושבותם לטירותם בגבולם לבני אהרן למשפחת הקהתי כי להם היה הגורל׃
55
ויתנו להם את חברון בארץ יהודה ואת מגרשיה סביבתיה׃
56
ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה׃
57
ולבני אהרן נתנו את ערי המקלט את חברון ואת לבנה ואת מגרשיה ואת יתר ואת אשתמע ואת מגרשיה׃
58
ואת חילז ואת מגרשיה את דביר ואת מגרשיה׃
59
ואת עשן ואת מגרשיה ואת בית שמש ואת מגרשיה׃
60
וממטה בנימן את גבע ואת מגרשיה ואת עלמת ואת מגרשיה ואת ענתות ואת מגרשיה כל עריהם שלש עשרה עיר במשפחותיהם׃
61
ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה ממחצית מטה חצי מנשה בגורל ערים עשר׃
62
ולבני גרשום למשפחותם ממטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי וממטה מנשה בבשן ערים שלש עשרה׃
63
לבני מררי למשפחותם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולן בגורל ערים שתים עשרה׃
64
ויתנו בני ישראל ללוים את הערים ואת מגרשיהם׃
65
ויתנו בגורל ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון וממטה בני בנימן את הערים האלה אשר יקראו אתהם בשמות׃
66
וממשפחות בני קהת ויהי ערי גבולם ממטה אפרים׃
67
ויתנו להם את ערי המקלט את שכם ואת מגרשיה בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשיה׃
68
ואת יקמעם ואת מגרשיה ואת בית חורון ואת מגרשיה׃
69
ואת אילון ואת מגרשיה ואת גת רמון ואת מגרשיה׃
70
וממחצית מטה מנשה את ענר ואת מגרשיה ואת בלעם ואת מגרשיה למשפחת לבני קהת הנותרים׃
71
לבני גרשום ממשפחת חצי מטה מנשה את גולן בבשן ואת מגרשיה ואת עשתרות ואת מגרשיה׃
72
וממטה יששכר את קדש ואת מגרשיה את דברת ואת מגרשיה׃
73
ואת ראמות ואת מגרשיה ואת ענם ואת מגרשיה׃
74
וממטה אשר את משל ואת מגרשיה ואת עבדון ואת מגרשיה׃
75
ואת חוקק ואת מגרשיה ואת רחב ואת מגרשיה׃
76
וממטה נפתלי את קדש בגליל ואת מגרשיה ואת חמון ואת מגרשיה ואת קריתים ואת מגרשיה׃
77
לבני מררי הנותרים ממטה זבולן את רמונו ואת מגרשיה את תבור ואת מגרשיה׃
78
ומעבר לירדן ירחו למזרח הירדן ממטה ראובן את בצר במדבר ואת מגרשיה ואת יהצה ואת מגרשיה׃
79
ואת קדמות ואת מגרשיה ואת מיפעת ואת מגרשיה׃
80
וממטה גד את ראמות בגלעד ואת מגרשיה ואת מחנים ואת מגרשיה׃
81
ואת חשבון ואת מגרשיה ואת יעזיר ואת מגרשיה׃