Deutéronome 17:6
על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת לא יומת על פי עד אחד׃
Deutéronome 17:7
יד העדים תהיה בו בראשנה להמיתו ויד כל העם באחרנה ובערת הרע מקרבך׃
Deutéronome 19:15
לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר׃
Matthieu 18:16
ואם לא ישמע קח עמך עוד אחד או שנים למען על פי שנים או שלשה עדים יקום כל דבר׃
Jean 8:17
וגם בתורתכם כתוב כי עדות שני אנשים נאמנה היא׃
Jean 8:18
אני הוא המעיד עלי וגם האב אשר שלחני יעידני׃
2 Corinthiens 13:1
זאת הפעם השלישית אשר אבוא אליכם על פי שנים עדים או שלשה עדים יקום כל דבר׃
1 Timothée 5:19
אל תקבל שטנה על הזקן בלתי אם על פי שנים או שלשה עדים׃
Hébreux 10:28
הן איש כי יפר תורת משה מות ימות בלי חמלה על פי שנים עדים או שלשה׃
Apocalypse 11:3
ואתן לשני עדי ונבאו ימים אלף ומאתים וששים מתכסים בשקים׃