Exode 22:2
אם במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים׃
Deutéronome 19:6
פן ירדף גאל הדם אחרי הרצח כי יחם לבבו והשיגו כי ירבה הדרך והכהו נפש ולו אין משפט מות כי לא שנא הוא לו מתמול שלשום׃
Deutéronome 19:10
ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה והיה עליך דמים׃