Nombres 15:16
תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם׃
Exode 12:49
תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם׃
Lévitique 24:22
משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה אלהיכם׃
Romains 3:29
או האלהים רק אלהי היהודים הלא גם אלהי הגוים אכן גם אלהי הגוים הוא׃
Galates 3:28
ואין עוד לא יהודי ולא יוני לא עבד ולא בן חורין לא זכר ולא נקבה כי אתם כלכם אחד במשיח ישוע׃