Nombres 22:1
ויסעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן ירחו׃
Nombres 26:63
אלה פקודי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו׃
Nombres 31:12
ויבאו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל עדת בני ישראל את השבי ואת המלקוח ואת השלל אל המחנה אל ערבת מואב אשר על ירדן ירחו׃
Nombres 33:50
וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר׃
Nombres 36:13
אלה המצות והמשפטים אשר צוה יהוה ביד משה אל בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו׃