Nombres 15:3-12
3
ועשיתם אשה ליהוה עלה או זבח לפלא נדר או בנדבה או במעדיכם לעשות ריח ניחח ליהוה מן הבקר או מן הצאן׃
4
והקריב המקריב קרבנו ליהוה מנחה סלת עשרון בלול ברבעית ההין שמן׃
5
ויין לנסך רביעית ההין תעשה על העלה או לזבח לכבש האחד׃
6
או לאיל תעשה מנחה סלת שני עשרנים בלולה בשמן שלשית ההין׃
7
ויין לנסך שלשית ההין תקריב ריח ניחח ליהוה׃
8
וכי תעשה בן בקר עלה או זבח לפלא נדר או שלמים ליהוה׃
9
והקריב על בן הבקר מנחה סלת שלשה עשרנים בלול בשמן חצי ההין׃
10
ויין תקריב לנסך חצי ההין אשה ריח ניחח ליהוה׃
11
ככה יעשה לשור האחד או לאיל האחד או לשה בכבשים או בעזים׃
12
כמספר אשר תעשו ככה תעשו לאחד כמספרם׃