Nombres 29:3
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל׃
Nombres 29:4
ועשרון אחד לכבש האחד לשבעת הכבשים׃
Nombres 29:6
מלבד עלת החדש ומנחתה ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם כמשפטם לריח ניחח אשה ליהוה׃
Nombres 29:9
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל האחד׃
Nombres 29:10
עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים׃
Nombres 15:4-12
4
והקריב המקריב קרבנו ליהוה מנחה סלת עשרון בלול ברבעית ההין שמן׃
5
ויין לנסך רביעית ההין תעשה על העלה או לזבח לכבש האחד׃
6
או לאיל תעשה מנחה סלת שני עשרנים בלולה בשמן שלשית ההין׃
7
ויין לנסך שלשית ההין תקריב ריח ניחח ליהוה׃
8
וכי תעשה בן בקר עלה או זבח לפלא נדר או שלמים ליהוה׃
9
והקריב על בן הבקר מנחה סלת שלשה עשרנים בלול בשמן חצי ההין׃
10
ויין תקריב לנסך חצי ההין אשה ריח ניחח ליהוה׃
11
ככה יעשה לשור האחד או לאיל האחד או לשה בכבשים או בעזים׃
12
כמספר אשר תעשו ככה תעשו לאחד כמספרם׃
Nombres 28:7
ונסכו רביעת ההין לכבש האחד בקדש הסך נסך שכר ליהוה׃
Nombres 28:14
ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר ושלישת ההין לאיל ורביעת ההין לכבש יין זאת עלת חדש בחדשו לחדשי השנה׃