Nombres 29:13
והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שלשה עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם יהיו׃
Nombres 29:20-40
20
וביום השלישי פרים עשתי עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
21
ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
22
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃
23
וביום הרביעי פרים עשרה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
24
מנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
25
ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה׃
26
וביום החמישי פרים תשעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
27
ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
28
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃
29
וביום הששי פרים שמנה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
30
ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
31
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכיה׃
32
וביום השביעי פרים שבעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
33
ומנחתם ונסכהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפטם׃
34
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה׃
35
ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו׃
36
והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם׃
37
מנחתם ונסכיהם לפר לאיל ולכבשים במספרם כמשפט׃
38
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃
39
אלה תעשו ליהוה במועדיכם לבד מנדריכם ונדבתיכם לעלתיכם ולמנחתיכם ולנסכיכם ולשלמיכם׃
40
ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה׃
Psaumes 40:6
זבח ומנחה לא חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת׃
Psaumes 50:8
לא על זבחיך אוכיחך ועולתיך לנגדי תמיד׃
Psaumes 50:9
לא אקח מביתך פר ממכלאתיך עתודים׃
Psaumes 51:16
כי לא תחפץ זבח ואתנה עולה לא תרצה׃
Psaumes 51:17
זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה׃
Psaumes 69:31
ותיטב ליהוה משור פר מקרן מפריס׃
Esaïe 1:11
למה לי רב זבחיכם יאמר יהוה שבעתי עלות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי׃
Jérémie 7:22
כי לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים ביום הוציא אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח׃
Jérémie 7:23
כי אם את הדבר הזה צויתי אותם לאמר שמעו בקולי והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם והלכתם בכל הדרך אשר אצוה אתכם למען ייטב לכם׃
Osée 6:6
כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעלות׃
Romains 12:1
ועתה הנני מזהיר אתכם אחי ברחמי אלהים אשר תשימו את גויותיכם קרבן חי וקדוש ונרצה לאלהים והיתה זאת עבודתכם השכלית׃
Hébreux 8:13
הנה באמרו ברית חדשה ישן את הראשונה ומה שהוא נושן ומזקין קרוב הוא אל קצו׃
Hébreux 9:3-14
3
ומבית לפרכת השנית משכן הנקרא קדש הקדשים׃
4
אשר לו מזבח הזהב לקטרת וארון הברית מצפה זהב כלו ובו צנצנת זהב אשר המן בתוכו ומטה אהרן אשר פרח ולוחות הברית׃
5
וממעל לו כרובי הכבוד הסככים על הכפרת לא נדבר כעת על כל אחד מהם בפרט׃
6
ואחרי שהוכנו אלה ככה באו הכהנים תמיד אל המשכן החיצון לעבד שם את עבודתם׃
7
ואל המשכן אשר לפנים ממנו בא שמה הכהן הגדול לבדו פעם אחת בשנה לא בבלי דם אשר יקריב בעד נפשו ובעד שגגות העם׃
8
ורוח הקדש מודיע בזאת כי לא נגלה הדרך אל הקדש כל הימים אשר המשכן החיצון יש לו לעמד׃
9
והוא משל על העת ההוה אשר בה מקריבים מנחות וזבחים אשר לא יוכלו להשלים את לבב העבד׃
10
אך משפטי הגוף המה עם המאכלות והמשקים והטבילות השנות אשר הושמו עד עת התקון׃
11
אבל המשיח בבאו להיות כהן גדול לטבות העתידות עבר בתוך המשכן המעלה בגדלה ושלמות אשר לא נעשה בידים כלומר אשר איננו בכלל הבריאה הזאת׃
12
גם לא בא בדם שעירים ועגלים אלא בדם נפשו בא בפעם אחת אל הקדש פנימה וימצא גאלת עולם׃
13
כי אם דם הפרים והשעירים ואפר הפרה אשר יזה על הטמאים יקדשם לטהרת גופם׃
14
אף כי דם המשיח אשר הקריב את עצמו לאלהים ברוח נצחי ובלי מום יטהר לבבכם ממעשי מות לעבד את אלהים חיים׃