Psaumes 78:40
כמה ימרוהו במדבר יעציבוהו בישימון׃
Jérémie 9:3
וידרכו את לשונם קשתם שקר ולא לאמונה גברו בארץ כי מרעה אל רעה יצאו ואתי לא ידעו נאם יהוה׃
Nombres 14:31
וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה והביאתי אתם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה׃
Nombres 14:32
ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה׃