Nombres 14:27
עד מתי לעדה הרעה הזאת אשר המה מלינים עלי את תלנות בני ישראל אשר המה מלינים עלי שמעתי׃
Exode 10:3
ויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר יהוה אלהי העברים עד מתי מאנת לענת מפני שלח עמי ויעבדני׃
Exode 16:28
ויאמר יהוה אל משה עד אנה מאנתם לשמר מצותי ותורתי׃
Proverbes 1:22
עד מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת׃
Jérémie 4:14
כבסי מרעה לבך ירושלם למען תושעי עד מתי תלין בקרבך מחשבות אונך׃
Osée 8:5
זנח עגלך שמרון חרה אפי בם עד מתי לא יוכלו נקין׃
Zacharie 8:14
כי כה אמר יהוה צבאות כאשר זממתי להרע לכם בהקציף אבתיכם אתי אמר יהוה צבאות ולא נחמתי׃
Matthieu 17:17
ויען ישוע ויאמר הוי דור בלתי מאמין ופתלתל עד מתי אהיה עמכם עד מתי אסבל אתכם הביאו אותו אלי הנה׃
Nombres 14:23
אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבתם וכל מנאצי לא יראוה׃
Deutéronome 9:7
זכר אל תשכח את אשר הקצפת את יהוה אלהיך במדבר למן היום אשר יצאת מארץ מצרים עד באכם עד המקום הזה ממרים הייתם עם יהוה׃
Deutéronome 9:8
ובחרב הקצפתם את יהוה ויתאנף יהוה בכם להשמיד אתכם׃
Deutéronome 9:22
ובתבערה ובמסה ובקברת התאוה מקצפים הייתם את יהוה׃
Deutéronome 9:23
ובשלח יהוה אתכם מקדש ברנע לאמר עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם ותמרו את פי יהוה אלהיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקלו׃
Psaumes 95:8
אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר׃
Hébreux 3:8
אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר׃
Hébreux 3:16
מי אפוא אלה אשר שמעו ויריבו הלא כל יצאי מצרים ביד משה׃
Deutéronome 1:32
ובדבר הזה אינכם מאמינם ביהוה אלהיכם׃
Psaumes 78:22
כי לא האמינו באלהים ולא בטחו בישועתו׃
Psaumes 78:32
בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו׃
Psaumes 78:41
וישובו וינסו אל וקדוש ישראל התוו׃
Psaumes 78:42
לא זכרו את ידו יום אשר פדם מני צר׃
Psaumes 106:24
וימאסו בארץ חמדה לא האמינו לדברו׃
Marc 9:19
ויען ויאמר להם הוי דור בלתי מאמין עד מתי אהיה עמכם עד מתי אסבל אתכם הביאו אתו לפני׃
Jean 10:38
ואם עשיתי ולא תאמינו לי האמינו נא למעשי למען תדעו ותאמינו כי בי האב ואני בו׃
Jean 12:37
רבים האתות אשר עשה לעיניהם ובכל זאת לא האמינו בו׃
Jean 15:24
לולא עשיתי בתוכם את המעשים אשר איש זולתי לא עשה לא היה בהם חטא ועתה ראו וישנאו גם אתי גם את אבי׃
Hébreux 3:18
ולמי נשבע לבלתי בא אל מנוחתו אם לא לסוררים׃