Génèse 1:27
ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃
Génèse 2:20-24
20
ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו׃
21
ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה׃
22
ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם׃
23
ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת׃
24
על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד׃
Matthieu 19:4-6
4
ויען ויאמר אליהם הלא קראתם כי עשה בראשית זכר ונקבה עשה אתם׃
5
ואמר על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃
6
אם כן אינם עוד שנים כי אם בשר אחד לכן את אשר חבר האלהים אל יפרידנו האדם׃
Marc 10:6-8
6
אבל מראשית הבריאה זכר ונקבה עשה אתם אלהים׃
7
על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו׃
8
והיו שניהם לבשר אחד ואם כן אפוא אינם עוד שנים כי אם בשר אחד׃
1 Corinthiens 7:2
אך מפני הזנות תהי לכל איש אשתו ויהי לכל אשה בעלה׃
Génèse 2:7
וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה׃
Job 27:3
כי כל עוד נשמתי בי ורוח אלוה באפי׃
Ecclesiaste 12:7
וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה׃
Jean 20:22
ויהי בדברו זאת ויפח בהם ויאמר אליהם קחו לכם את רוח הקדש׃
Génèse 24:3-7
3
ואשביעך ביהוה אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו׃
4
כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק׃
5
ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי אל הארץ הזאת ההשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם׃
6
ויאמר אליו אברהם השמר לך פן תשיב את בני שמה׃
7
יהוה אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם׃
Génèse 24:44-7
Génèse 26:34
ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אשה את יהודית בת בארי החתי ואת בשמת בת אילן החתי׃
Génèse 26:35
ותהיין מרת רוח ליצחק ולרבקה׃
Génèse 27:46
ותאמר רבקה אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חת אם לקח יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות הארץ למה לי חיים׃
Génèse 28:2-4
2
קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך׃
3
ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים׃
4
ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את ארץ מגריך אשר נתן אלהים לאברהם׃
Deutéronome 7:4
כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלהים אחרים וחרה אף יהוה בכם והשמידך מהר׃
Esdras 9:4
ואלי יאספו כל חרד בדברי אלהי ישראל על מעל הגולה ואני ישב משומם עד למנחת הערב׃
Néhémie 13:24
ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם׃
Jérémie 2:21
ואנכי נטעתיך שרק כלה זרע אמת ואיך נהפכת לי סורי הגפן נכריה׃
1 Corinthiens 7:14
כי האיש אשר איננו מאמין מקדש הוא באשה והאשה אשר איננה מאמנת מקדשת היא באיש שאם לא כן יהיו בניכם טמאים אמנם עתה קדושים המה׃
Ephésiens 6:4
ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם אך גדלום במוסר אדנינו ובתוכחתו׃
1 Timothée 3:4
ויהי מנהיג את ביתו בטוב ומדריך את בניו למשמעתו בכל הישר׃
1 Timothée 3:5
כי אם לא ידע איש להנהיג את ביתו איככה יוכל לדאג לעדת אלהים׃
1 Timothée 3:11
וככה הנשים תהיינה ישרות ולא מלשינות משלות ברוחן ונאמנות בכל׃
1 Timothée 3:12
השמשים יהיו כל אחד בעל אשה אחת ומנהלים בטוב את בניהם ואת בתיהם׃
Tite 1:6
אם ימצא איש תם ובעל אשה אחת ויש לו בנים מאמינים ואין עליהם טענת פריצות ואינם סוררים׃
Génèse 6:2
ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו׃
Osée 1:10
והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי׃
Actes 3:25
אתם בני הנביאים ובני הברית אשר כרת האלהים עם אבותינו באמרו אל אברהם ונברכו בזרעך כל משפחות האדמה׃
2 Corinthiens 6:18
והייתי לכם לאב ואתם תהיו לי לבנים ולבנות נאם יהוה צבאות׃
Malachie 2:14
ואמרתם על מה על כי יהוה העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדתה בה והיא חברתך ואשת בריתך׃
Proverbes 4:23
מכל משמר נצר לבך כי ממנו תוצאות חיים׃
Proverbes 6:25
אל תחמד יפיה בלבבך ואל תקחך בעפעפיה׃
Proverbes 7:25
אל ישט אל דרכיה לבך אל תתע בנתיבותיה׃
Matthieu 5:28
אבל אני אמר לכם כל אשר יביט באשה לחמד אותה נאף נאפה בלבו׃
Matthieu 5:29
ואם תכשילך עין ימינך נקר אותה והשלך ממך כי טוב לך אשר יאבד אחד מאבריך מרדת כל גופך אל גיהנם׃
Matthieu 15:19
כי מן הלב יוצאות מחשבות רע רציחות נאופים זנונים גנבות עדיות שקר וגדופים׃
Jacques 1:14
כי אם ינסה כל איש בתאות נפשו אשר תסיתהו ותפתהו׃
Jacques 1:15
ואחרי כן הרתה התאות ותלד חטא והחטא כי נשלם יוליד את המות׃