Lévitique 18:29
כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם׃
Lévitique 20:3
ואני אתן את פני באיש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו כי מזרעו נתן למלך למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קדשי׃
Nombres 15:30
והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר את יהוה הוא מגדף ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמה׃
Nombres 15:31
כי דבר יהוה בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה׃
Josué 23:12
כי אם שוב תשובו ודבקתם ביתר הגוים האלה הנשארים האלה אתכם והתחתנתם בהם ובאתם בהם והם בכם׃
Josué 23:13
ידוע תדעו כי לא יוסיף יהוה אלהיכם להוריש את הגוים האלה מלפניכם והיו לכם לפח ולמוקש ולשטט בצדיכם ולצננים בעיניכם עד אבדכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם יהוה אלהיכם׃
1 Samuel 2:31-34
31
הנה ימים באים וגדעתי את זרעך ואת זרע בית אביך מהיות זקן בביתך׃
32
והבטת צר מעון בכל אשר ייטיב את ישראל ולא יהיה זקן בביתך כל הימים׃
33
ואיש לא אכרית לך מעם מזבחי לכלות את עיניך ולאדיב את נפשך וכל מרבית ביתך ימותו אנשים׃
34
וזה לך האות אשר יבא אל שני בניך אל חפני ופינחס ביום אחד ימותו שניהם׃
1 Chroniques 25:8
ויפילו גורלות משמרת לעמת כקטן כגדול מבין עם תלמיד׃
Esdras 10:18
וימצא מבני הכהנים אשר השיבו נשים נכריות מבני ישוע בן יוצדק ואחיו מעשיה ואליעזר ויריב וגדליה׃
Esdras 10:19
ויתנו ידם להוציא נשיהם ואשמים איל צאן על אשמתם׃
Néhémie 13:28
ומבני יוידע בן אלישיב הכהן הגדול חתן לסנבלט החרני ואבריחהו מעלי׃
Néhémie 13:29
זכרה להם אלהי על גאלי הכהנה וברית הכהנה והלוים׃
Esaïe 9:14-16
14
ויכרת יהוה מישראל ראש וזנב כפה ואגמון יום אחד׃
15
זקן ונשוא פנים הוא הראש ונביא מורה שקר הוא הזנב׃
16
ויהיו מאשרי העם הזה מתעים ומאשריו מבלעים׃
Esaïe 24:1
הנה יהוה בוקק הארץ ובולקה ועוה פניה והפיץ ישביה׃
Esaïe 24:2
והיה כעם ככהן כעבד כאדניו כשפחה כגברתה כקונה כמוכר כמלוה כלוה כנשה כאשר נשא בו׃
Ezechiel 14:10
ונשאו עונם כעון הדרש כעון הנביא יהיה׃
Osée 4:4
אך איש אל ירב ואל יוכח איש ועמך כמריבי כהן׃
Osée 4:5
וכשלת היום וכשל גם נביא עמך לילה ודמיתי אמך׃
Matthieu 15:14
הניחו אותם מנהלים עורים המה לעורים וכי יוליך עור את העור ונפלו שניהם בתוך הבור׃
2 Timothée 3:13
ואנשים רעים וקסמים יוסיפו סרה מתעים ונתעים׃
Apocalypse 19:20
ותתפש החיה ונביא השקר אתה אשר עשה האותות לפניה אשר הדיח בהן את נשאי תו החיה והמשתחוים לצלמה וחיים השלכו שניהם באגם האש הבער בגפרית׃
Nombres 24:5
מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל׃
Zacharie 12:7
והושיע יהוה את אהלי יהודה בראשנה למען לא תגדל תפארת בית דויד ותפארת ישב ירושלם על יהודה׃
Malachie 2:10
הלוא אב אחד לכלנו הלוא אל אחד בראנו מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבתינו׃
Génèse 4:3-5
3
ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליהוה׃
4
והבל הביא גם הוא מבכרות צאנו ומחלבהן וישע יהוה אל הבל ואל מנחתו׃
5
ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו׃
1 Samuel 3:14
ולכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם׃
1 Samuel 15:22
ויאמר שמואל החפץ ליהוה בעלות וזבחים כשמע בקול יהוה הנה שמע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים׃
1 Samuel 15:23
כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר יען מאסת את דבר יהוה וימאסך ממלך׃
Esaïe 61:8
כי אני יהוה אהב משפט שנא גזל בעולה ונתתי פעלתם באמת וברית עולם אכרות להם׃
Esaïe 66:3
שוחט השור מכה איש זובח השה ערף כלב מעלה מנחה דם חזיר מזכיר לבנה מברך און גם המה בחרו בדרכיהם ובשקוציהם נפשם חפצה׃
Amos 5:22
כי אם תעלו לי עלות ומנחתיכם לא ארצה ושלם מריאיכם לא אביט׃