Génèse 18:14
היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן׃
Nombres 11:22
הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם׃
Nombres 11:23
ויאמר יהוה אל משה היד יהוה תקצר עתה תראה היקרך דברי אם לא׃
2 Rois 7:2
ויען השליש אשר למלך נשען על ידו את איש האלהים ויאמר הנה יהוה עשה ארבות בשמים היהיה הדבר הזה ויאמר הנכה ראה בעיניך ומשם לא תאכל׃
Jérémie 32:17
אהה אדני יהוה הנה אתה עשית את השמים ואת הארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה לא יפלא ממך כל דבר׃
Jérémie 32:27
הנה אני יהוה אלהי כל בשר הממני יפלא כל דבר׃
Luc 1:20
והנה תאלם ולא תוכל לדבר עד היום אשר תהיה זאת תחת כי לא האמנת בדברי אשר ימלאו למועדם׃
Luc 1:37
כי לא יפלא מאלהים כל דבר׃
Luc 18:27
ויאמר מה שיפלא מבני אדם לא יפלא מאלהים׃
Romains 4:20
ולא חלק לבו בהבטחת האלהים כחסר האמונה כי אם התחזק באמונתו ויתן כבוד לאלהים׃
Romains 4:21
וידע בלבב שלם כי את אשר הבטיח גם יכל לעשותו׃
Romains 6:19-21
19
כדרך בני אדם אני מדבר מפני רפיון בשרכם כי כאשר לפנים הכינותם את אבריכם לעבודת החטאה והרשע להרשיע כן עתה הכינו את אבריכם לעבודת הצדקה להתקדש׃
20
כי בעת היותכם עבדי החטא חפשים הייתם מן הצדקה׃
21
ומה אפוא הפרי שהיה לכם אז מן המעשים אשר עתה תבשו מהם כי אחריתם המות׃