1 Samuel 2:31
הנה ימים באים וגדעתי את זרעך ואת זרע בית אביך מהיות זקן בביתך׃
Job 5:26
תבוא בכלח אלי קבר כעלות גדיש בעתו׃
Job 42:17
וימת איוב זקן ושבע ימים׃
Esaïe 65:20-22
20
לא יהיה משם עוד עול ימים וזקן אשר לא ימלא את ימיו כי הנער בן מאה שנה ימות והחוטא בן מאה שנה יקלל׃
21
ובנו בתים וישבו ונטעו כרמים ואכלו פרים׃
22
לא יבנו ואחר ישב לא יטעו ואחר יאכל כי כימי העץ ימי עמי ומעשה ידיהם יבלו בחירי׃
Lamentations 2:20
ראה יהוה והביטה למי עוללת כה אם תאכלנה נשים פרים עללי טפחים אם יהרג במקדש אדני כהן ונביא׃
Lamentations 2:21
שכבו לארץ חוצות נער וזקן בתולתי ובחורי נפלו בחרב הרגת ביום אפך טבחת לא חמלת׃
Lamentations 2:22
תקרא כיום מועד מגורי מסביב ולא היה ביום אף יהוה פליט ושריד אשר טפחתי ורביתי איבי כלם׃
Lamentations 5:11-15
11
נשים בציון ענו בתלת בערי יהודה׃
12
שרים בידם נתלו פני זקנים לא נהדרו׃
13
בחורים טחון נשאו ונערים בעץ כשלו׃
14
זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם׃
15
שבת משוש לבנו נהפך לאבל מחלנו׃
Hébreux 12:22
כי אם באתם אל הר ציון ואל עיר אלהים חיים אל ירושלים שבשמים׃