Psaumes 122:1-9
1
שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית יהוה נלך׃
2
עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם׃
3
ירושלם הבנויה כעיר שחברה לה יחדו׃
4
ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל להדות לשם יהוה׃
5
כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דויד׃
6
שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך׃
7
יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך׃
8
למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך׃
9
למען בית יהוה אלהינו אבקשה טוב לך׃
Osée 6:3
ונדעה נרדפה לדעת את יהוה כשחר נכון מצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ׃
Zacharie 7:2
וישלח בית אל שר אצר ורגם מלך ואנשיו לחלות את פני יהוה׃
Psaumes 103:22
ברכו יהוה כל מעשיו בכל מקמות ממשלתו ברכי נפשי את יהוה׃
Psaumes 146:1
הללו יה הללי נפשי את יהוה׃
Psaumes 146:2
אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃