Aggée 1:6-11
6
זרעתם הרבה והבא מעט אכול ואין לשבעה שתו ואין לשכרה לבוש ואין לחם לו והמשתכר משתכר אל צרור נקוב׃
7
כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על דרכיכם׃
8
עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית וארצה בו ואכבד אמר יהוה׃
9
פנה אל הרבה והנה למעט והבאתם הבית ונפחתי בו יען מה נאם יהוה צבאות יען ביתי אשר הוא חרב ואתם רצים איש לביתו׃
10
על כן עליכם כלאו שמים מטל והארץ כלאה יבולה׃
11
ואקרא חרב על הארץ ועל ההרים ועל הדגן ועל התירוש ועל היצהר ועל אשר תוציא האדמה ועל האדם ועל הבהמה ועל כל יגיע כפים׃
Aggée 2:16-18
16
מהיותם בא אל ערמת עשרים והיתה עשרה בא אל היקב לחשף חמשים פורה והיתה עשרים׃
17
הכיתי אתכם בשדפון ובירקון ובברד את כל מעשה ידיכם ואין אתכם אלי נאם יהוה׃
18
שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה מיום עשרים וארבעה לתשיעי למן היום אשר יסד היכל יהוה שימו לבבכם׃
Juges 5:6
בימי שמגר בן ענת בימי יעל חדלו ארחות והלכי נתיבות ילכו ארחות עקלקלות׃
Juges 5:7
חדלו פרזון בישראל חדלו עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל׃
Juges 5:11
מקול מחצצים בין משאבים שם יתנו צדקות יהוה צדקת פרזנו בישראל אז ירדו לשערים עם יהוה׃
2 Chroniques 15:5-7
5
ובעתים ההם אין שלום ליוצא ולבא כי מהומת רבות על כל יושבי הארצות׃
6
וכתתו גוי בגוי ועיר בעיר כי אלהים הממם בכל צרה׃
7
ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם כי יש שכר לפעלתכם׃
Jérémie 16:16
הנני שלח לדוגים רבים נאם יהוה ודיגום ואחרי כן אשלח לרבים צידים וצדום מעל כל הר ומעל כל גבעה ומנקיקי הסלעים׃
Esaïe 19:2
וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו עיר בעיר ממלכה בממלכה׃
Amos 3:6
אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו אם תהיה רעה בעיר ויהוה לא עשה׃
Amos 9:4
ואם ילכו בשבי לפני איביהם משם אצוה את החרב והרגתם ושמתי עיני עליהם לרעה ולא לטובה׃
Matthieu 10:34-36
34
אל תחשבו כי באתי להטיל שלום בארץ לא באתי להטיל שלום כי אם חרב׃
35
כי באתי להפריד איש מאביו ובת מאמה וכלה מחמותה׃
36
ואיבי איש אנשי ביתו׃