Zacharie 4:11
ואען ואמר אליו מה שני הזיתים האלה על ימין המנורה ועל שמאולה׃
Zacharie 4:12
ואען שנית ואמר אליו מה שתי שבלי הזיתים אשר ביד שני צנתרות הזהב המריקים מעליהם הזהב׃
Zacharie 4:14
ויאמר אלה שני בני היצהר העמדים על אדון כל הארץ׃
Juges 9:9
ויאמר להם הזית החדלתי את דשני אשר בי יכבדו אלהים ואנשים והלכתי לנוע על העצים׃
Romains 11:17
וכי נקפו מקצת הענפים ואתה זית היער הרכבת במקומם ונתחברת לשרש הזית ולדשנו׃
Romains 11:24
כי אם אתה נגזרת מעץ אשר הוא בטבעו זית יער והרכבת שלא כטבע בזית טוב אלה היצאים ממנו על אחת כמה וכמה שירכבו בזית שלהם׃
Apocalypse 11:4
אלה הם שני הזיתים ושתי המנרות העמדים לפני אלהי הארץ׃