Zacharie 1:9
ואמר מה אלה אדני ויאמר אלי המלאך הדבר בי אני אראך מה המה אלה׃
Zacharie 1:13
ויען יהוה את המלאך הדבר בי דברים טובים דברים נחמים׃
Zacharie 1:19
ואמר אל המלאך הדבר בי מה אלה ויאמר אלי אלה הקרנות אשר זרו את יהודה את ישראל וירושלם׃
Zacharie 2:3
והנה המלאך הדבר בי יצא ומלאך אחר יצא לקראתו׃
Zacharie 3:6
ויעד מלאך יהוה ביהושע לאמר׃
Zacharie 3:7
כה אמר יהוה צבאות אם בדרכי תלך ואם את משמרתי תשמר וגם אתה תדין את ביתי וגם תשמר את חצרי ונתתי לך מהלכים בין העמדים האלה׃
1 Rois 19:5-7
5
וישכב ויישן תחת רתם אחד והנה זה מלאך נגע בו ויאמר לו קום אכול׃
6
ויבט והנה מראשתיו עגת רצפים וצפחת מים ויאכל וישת וישב וישכב׃
7
וישב מלאך יהוה שנית ויגע בו ויאמר קום אכל כי רב ממך הדרך׃
Jérémie 31:26
על זאת הקיצתי ואראה ושנתי ערבה לי׃
Daniel 8:18
ובדברו עמי נרדמתי על פני ארצה ויגע בי ויעמידני על עמדי׃
Daniel 10:8-10
8
ואני נשארתי לבדי ואראה את המראה הגדלה הזאת ולא נשאר בי כח והודי נהפך עלי למשחית ולא עצרתי כח׃
9
ואשמע את קול דבריו וכשמעי את קול דבריו ואני הייתי נרדם על פני ופני ארצה׃
10
והנה יד נגעה בי ותניעני על ברכי וכפות ידי׃
Luc 9:32
ויהיו פטרוס ואשר אתו נרדמים ובהקיצם ראו את כבודו ואת שני האנשים העמדים עליו׃
Luc 22:45
ויקם מהתפלל ויבא אל התלמידים וימצאם ישנים מיגון׃
Luc 22:46
]74-64[ ויאמר אליהם למה תישנו קומו והתפללו אשר לא תבאו לידי נסיונ, עודנו מדבר והנה המון ואחד משנים העשר הנקרא יהודה הלך לפניהם ויקרב אל ישוע לנשק לו׃