Exode 19:5
ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ׃
Exode 19:6
ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל׃
Deutéronome 32:9
כי חלק יהוה עמו יעקב חבל נחלתו׃
Psaumes 82:8
קומה אלהים שפטה הארץ כי אתה תנחל בכל הגוים׃
Psaumes 135:4
כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגלתו׃
Jérémie 10:16
לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא וישראל שבט נחלתו יהוה צבאות שמו׃
Jérémie 51:19
לא כאלה חלק יעקוב כי יוצר הכל הוא ושבט נחלתו יהוה צבאות שמו׃
Zacharie 1:17
עוד קרא לאמר כה אמר יהוה צבאות עוד תפוצינה ערי מטוב ונחם יהוה עוד את ציון ובחר עוד בירושלם׃
Esaïe 41:9
אשר החזקתיך מקצות הארץ ומאציליה קראתיך ואמר לך עבדי אתה בחרתיך ולא מאסתיך׃