Zacharie 1:18
ואשא את עיני וארא והנה ארבע קרנות׃
Zacharie 1:16
לכן כה אמר יהוה שבתי לירושלם ברחמים ביתי יבנה בה נאם יהוה צבאות וקוה ינטה על ירושלם׃
Ezechiel 40:3
ויביא אותי שמה והנה איש מראהו כמראה נחשת ופתיל פשתים בידו וקנה המדה והוא עמד בשער׃
Ezechiel 40:5
והנה חומה מחוץ לבית סביב סביב וביד האיש קנה המדה שש אמות באמה וטפח וימד את רחב הבנין קנה אחד וקומה קנה אחד׃
Ezechiel 47:4
וימד אלף ויעברני במים מים ברכים וימד אלף ויעברני מי מתנים׃
Apocalypse 11:1
וינתן לי קנה דומה למטה ויעמד המלאך ויאמר קום ומד את היכל יהוה ואת המזבח ואת המשתחוים בו׃
Apocalypse 21:15
וביד המדבר אלי היה קנה זהב למד בו את העיר ואת שעריה ואת חומתה׃