Zacharie 8:20-23
20
כה אמר יהוה צבאות עד אשר יבאו עמים וישבי ערים רבות׃
21
והלכו ישבי אחת אל אחת לאמר נלכה הלוך לחלות את פני יהוה ולבקש את יהוה צבאות אלכה גם אני׃
22
ובאו עמים רבים וגוים עצומים לבקש את יהוה צבאות בירושלם ולחלות את פני יהוה׃
23
כה אמר יהוה צבאות בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשנות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמר נלכה עמכם כי שמענו אלהים עמכם׃
Zacharie 9:7
והסרתי דמיו מפיו ושקציו מבין שניו ונשאר גם הוא לאלהינו והיה כאלף ביהודה ועקרון כיבוסי׃
Esaïe 60:6-9
6
שפעת גמלים תכסך בכרי מדין ועיפה כלם משבא יבאו זהב ולבונה ישאו ותהלת יהוה יבשרו׃
7
כל צאן קדר יקבצו לך אילי נביות ישרתונך יעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר׃
8
מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארבתיהם׃
9
כי לי איים יקוו ואניות תרשיש בראשנה להביא בניך מרחוק כספם וזהבם אתם לשם יהוה אלהיך ולקדוש ישראל כי פארך׃
Esaïe 66:18-21
18
ואנכי מעשיהם ומחשבתיהם באה לקבץ את כל הגוים והלשנות ובאו וראו את כבודי׃
19
ושמתי בהם אות ושלחתי מהם פליטים אל הגוים תרשיש פול ולוד משכי קשת תבל ויון האיים הרחקים אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי והגידו את כבודי בגוים׃
20
והביאו את כל אחיכם מכל הגוים מנחה ליהוה בסוסים וברכב ובצבים ובפרדים ובכרכרות על הר קדשי ירושלם אמר יהוה כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית יהוה׃
21
וגם מהם אקח לכהנים ללוים אמר יהוה׃
Esaïe 66:23-21
Joël 2:32
והיה כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט כי בהר ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר יהוה ובשרידים אשר יהוה קרא׃
Actes 15:17
למען ידרשו שארית אדם את יהוה וכל הגוים אשר נקרא שמי עליהם נאם יהוה עשה כל אלה׃
Romains 9:23
להודיע גם את עשר כבודו על כלי החנינה אשר יעדם לכבוד׃
Romains 9:24
והם אנחנו אשר קראם לא מן היהודים בלבד כי אף מן הגוים׃
Romains 11:5
וכן גם בעת הזאת נותרה שארית על פי בחירת החסד׃
Romains 11:16
ואם התרומה קדש כן גם העסה ואם השרש קדש כן גם הענפים׃
Romains 11:26
ובכן כל ישראל יושע ככתוב ובא לציון גואל וישיב פשע מיעקב׃
Apocalypse 11:13
ובשעה ההיא היה רעש גדול ותפל עשירית העיר ושבעת אלפים שמות בני אדם נהרגו ברעש והנשארים רעדה אחזתם ויתנו כבוד לאלהי השמים׃
Apocalypse 11:15-17
15
והמלאך השביעי תקע בשופר ויהי קלות גדולים בשמים ויאמרו הנה ממלכת העולם היתה לאדיניו ולמשיחו והוא ימלך לעולמי עולמים׃
16
ועשרים וארבעה הזקנים הישבים לפני האלהים על כסאותם נפלו על פניהם וישתחוו לאלהים׃
17
ויאמרו מודים אנחנו לך יהוה אלהים צבאות ההוה והיה ויבוא כי לבשת עזך הגדול ותמלך׃
Zacharie 14:17
והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלם להשתחות למלך יהוה צבאות ולא עליהם יהיה הגשם׃
Psaumes 24:7-10
7
שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד׃
8
מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה׃
9
שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד׃
10
מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה׃
Esaïe 6:5
ואמר אוי לי כי נדמיתי כי איש טמא שפתים אנכי ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב כי את המלך יהוה צבאות ראו עיני׃
Jérémie 46:18
חי אני נאם המלך יהוה צבאות שמו כי כתבור בהרים וככרמל בים יבוא׃
Jérémie 48:15
שדד מואב ועריה עלה ומבחר בחוריו ירדו לטבח נאם המלך יהוה צבאות שמו׃
Jérémie 51:57
והשכרתי שריה וחכמיה פחותיה וסגניה וגבוריה וישנו שנת עולם ולא יקיצו נאם המלך יהוה צבאות שמו׃
Malachie 1:14
וארור נוכל ויש בעדרו זכר ונדר וזבח משחת לאדני כי מלך גדול אני אמר יהוה צבאות ושמי נורא בגוים׃
Luc 19:38
ברוך המלך הבא בשם יהוה שלום בשמים וכבוד במרומים׃
Jean 1:49
ויען נתנאל ויאמר אליו רבי אתה בן אלהים אתה הוא מלך ישראל׃
Philippiens 2:9-11
9
על כן גם האלהים הגביהו מאד ויתן לו שם נעלה על כל שם׃
10
למען אשר בשם ישוע תכרע כל ברך אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ׃
11
וכל לשון תודה כי אדון הוא ישוע המשיח לכבוד אלהים האב׃
Apocalypse 19:16
ועל בגדו ועל ירכו כתוב שם מלך המלכים ואדני האדנים׃
Zacharie 14:18
ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא באה ולא עליהם תהיה המגפה אשר יגף יהוה את הגוים אשר לא יעלו לחג את חג הסכות׃
Zacharie 14:19
זאת תהיה חטאת מצרים וחטאת כל הגוים אשר לא יעלו לחג את חג הסכות׃
Lévitique 23:33-36
33
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
34
דבר אל בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים ליהוה׃
35
ביום הראשון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו׃
36
שבעת ימים תקריבו אשה ליהוה ביום השמיני מקרא קדש יהיה לכם והקרבתם אשה ליהוה עצרת הוא כל מלאכת עבדה לא תעשו׃
Lévitique 23:43-36
Nombres 29:12-38
12
ובחמשה עשר יום לחדש השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו וחגתם חג ליהוה שבעת ימים׃
13
והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שלשה עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם יהיו׃
14
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד לשלשה עשר פרים שני עשרנים לאיל האחד לשני האילם׃
15
ועשרון עשרון לכבש האחד לארבעה עשר כבשים׃
16
ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה׃
17
וביום השני פרים בני בקר שנים עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
18
ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
19
ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיהם׃
20
וביום השלישי פרים עשתי עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
21
ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
22
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃
23
וביום הרביעי פרים עשרה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
24
מנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
25
ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה׃
26
וביום החמישי פרים תשעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
27
ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
28
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃
29
וביום הששי פרים שמנה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
30
ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
31
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכיה׃
32
וביום השביעי פרים שבעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
33
ומנחתם ונסכהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפטם׃
34
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה׃
35
ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו׃
36
והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם׃
37
מנחתם ונסכיהם לפר לאיל ולכבשים במספרם כמשפט׃
38
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃
Deutéronome 16:13-16
13
חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך׃
14
ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך׃
15
שבעת ימים תחג ליהוה אלהיך במקום אשר יבחר יהוה כי יברכך יהוה אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח׃
16
שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא יראה את פני יהוה ריקם׃
Deutéronome 31:10-13
10
ויצו משה אותם לאמר מקץ שבע שנים במעד שנת השמטה בחג הסכות׃
11
בבוא כל ישראל לראות את פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם׃
12
הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את יהוה אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת׃
13
ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את יהוה אלהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה׃
2 Chroniques 7:8-10
8
ויעש שלמה את החג בעת ההיא שבעת ימים וכל ישראל עמו קהל גדול מאד מלבוא חמת עד נחל מצרים׃
9
ויעשו ביום השמיני עצרת כי חנכת המזבח עשו שבעת ימים והחג שבעת ימים׃
10
וביום עשרים ושלשה לחדש השביעי שלח את העם לאהליהם שמחים וטובי לב על הטובה אשר עשה יהוה לדויד ולשלמה ולישראל עמו׃
2 Chroniques 8:13
ובדבר יום ביום להעלות כמצות משה לשבתות ולחדשים ולמועדות שלוש פעמים בשנה בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות׃
Esdras 3:4
ויעשו את חג הסכות ככתוב ועלת יום ביום במספר כמשפט דבר יום ביומו׃
Néhémie 8:14-18
14
וימצאו כתוב בתורה אשר צוה יהוה ביד משה אשר ישבו בני ישראל בסכות בחג בחדש השביעי׃
15
ואשר ישמיעו ויעבירו קול בכל עריהם ובירושלם לאמר צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבת לעשת סכת ככתוב׃
16
ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סכות איש על גגו ובחצרתיהם ובחצרות בית האלהים וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים׃
17
ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סכות וישבו בסכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא ותהי שמחה גדולה מאד׃
18
ויקרא בספר תורת האלהים יום ביום מן היום הראשון עד היום האחרון ויעשו חג שבעת ימים וביום השמיני עצרת כמשפט׃
Osée 12:9
ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים עד אושיבך באהלים כימי מועד׃
Jean 7:2
ויקרב חג היהודים הוא חג הסכות׃
Jean 7:37-39
37
ויהי ביום החג האחרון הגדול עמד ישוע ויקרא לאמר איש כי יצמא יבא נא אלי וישתה׃
38
המאמין בי כדבר הכתוב מבטנו ינהרו נהרי מים חיים׃
39
וזאת אמר על הרוח אשר יקחהו המאמינים בו כי לא נתן רוח הקדש עדנה יען אשר ישוע עוד לא נתפאר׃