Esaïe 2:12
כי יום ליהוה צבאות על כל גאה ורם ועל כל נשא ושפל׃
Esaïe 13:6
הילילו כי קרוב יום יהוה כשד משדי יבוא׃
Esaïe 13:9
הנה יום יהוה בא אכזרי ועברה וחרון אף לשום הארץ לשמה וחטאיה ישמיד ממנה׃
Joël 2:31
השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃
Joël 3:14
המונים המונים בעמק החרוץ כי קרוב יום יהוה בעמק החרוץ׃
Malachie 4:5
הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃
Actes 2:20
השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃
Apocalypse 16:14
כי רוחות השדים הנה עשות אותות ויצאות אל מלכי ארץ ותבל כלה לאספם למלחמה היום ההוא הגדול יום אלהי הצבאות׃