Zacharie 1:19
ואמר אל המלאך הדבר בי מה אלה ויאמר אלי אלה הקרנות אשר זרו את יהודה את ישראל וירושלם׃
Zacharie 4:4
ואען ואמר אל המלאך הדבר בי לאמר מה אלה אדני׃
Zacharie 4:11
ואען ואמר אליו מה שני הזיתים האלה על ימין המנורה ועל שמאולה׃
Zacharie 6:4
ואען ואמר אל המלאך הדבר בי מה אלה אדני׃
Daniel 7:16
קרבת על חד מן קאמיא ויציבא אבעא מנה על כל דנה ואמר לי ופשר מליא יהודענני׃
Daniel 8:15
ויהי בראתי אני דניאל את החזון ואבקשה בינה והנה עמד לנגדי כמראה גבר׃
Apocalypse 7:13
ויען אחד מן הזקנים ויאמר אלי אלה המלבשים בגדי לבן מי המה ומאין באו׃
Apocalypse 7:14
ואמר אליו אדני אתה ידעת ויאמר אלי אלה הם הבאים מן הצרה הגדולה ויכבסו את שמלתם וילבינום בדם השה׃
Zacharie 2:3
והנה המלאך הדבר בי יצא ומלאך אחר יצא לקראתו׃
Zacharie 4:5
ויען המלאך הדבר בי ויאמר אלי הלוא ידעת מה המה אלה ואמר לא אדני׃
Zacharie 5:5
ויצא המלאך הדבר בי ויאמר אלי שא נא עיניך וראה מה היוצאת הזאת׃
Zacharie 6:4
ואען ואמר אל המלאך הדבר בי מה אלה אדני׃
Zacharie 6:5
ויען המלאך ויאמר אלי אלה ארבע רחות השמים יוצאות מהתיצב על אדון כל הארץ׃
Génèse 31:11
ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב ואמר הנני׃
Daniel 8:16
ואשמע קול אדם בין אולי ויקרא ויאמר גבריאל הבן להלז את המראה׃
Daniel 9:22
ויבן וידבר עמי ויאמר דניאל עתה יצאתי להשכילך בינה׃
Daniel 9:23
בתחלת תחנוניך יצא דבר ואני באתי להגיד כי חמודות אתה ובין בדבר והבן במראה׃
Daniel 10:11-14
11
ויאמר אלי דניאל איש חמדות הבן בדברים אשר אנכי דבר אליך ועמד על עמדך כי עתה שלחתי אליך ובדברו עמי את הדבר הזה עמדתי מרעיד׃
12
ויאמר אלי אל תירא דניאל כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולהתענות לפני אלהיך נשמעו דבריך ואני באתי בדבריך׃
13
ושר מלכות פרס עמד לנגדי עשרים ואחד יום והנה מיכאל אחד השרים הראשנים בא לעזרני ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס׃
14
ובאתי להבינך את אשר יקרה לעמך באחרית הימים כי עוד חזון לימים׃
Apocalypse 17:1-7
1
ויבא אחד מן שבעה המלאכים הנשאים שבע הקערות וידבר אלי לאמר בא ואראך את משפט הזונה הגדולה הישבת על מים רבים׃
2
אשר זנו אתה מלכי האדמה וישכרו שכני תבל מיין תזנותה׃
3
ויוליכני ברוח המדברה וארא והנה אשה ישבת על חיה אדמה כתולע מלאת שמות גדופים ולה שבעה ראשים ועשר קרנים׃
4
והאשה לבושה ארגמן ושני והיא מכללה בזהב ואבן יקרה ופנינים ובידה כוס זהב מלאה תועבות וטמאת תזנותה׃
5
ועל מצחה כתוב שם סוד בבל הגדולה אם הזנות ותועבות האדמה׃
6
וארא את האשה שכורה מדם הקדשים ומדם עדי ישוע ואשתומם על המראה שמה גדולה׃
7
ויאמר אלי המלאך למה זה השתוממת אני אמר לך את סוד האשה והחיה הנשאת אתה בעלת שבעת הראשים ועשרת הקרנים׃
Apocalypse 19:9
ויאמר אלי כתב אשרי הקרואים אל משתה חתנת השה ויאמר אלי אלה הדברים אמת הם דברי אלהים׃
Apocalypse 19:10
ואפל לפני רגליו להשתחות לו ויאמר אלי ראה אל תעשה זאת עבד כמוך אנכי וחבר לך ולאחיך אשר להם עדות ישוע השתחוה לאלהים כי עדות ישוע היא רוח הנבואה׃
Apocalypse 22:8-16
8
ואני יוחנן הוא הראה אלה ושמעם ויהי כשמעי וכראותי ואפל לפני רגלי המלאך אשר הראני את אלה להשתחות לו׃
9
ויאמר אלי ראה אל תעשה זאת כי עבד כמוך אנכי וחבר לך ולאחיך הנביאים ולשמרים את דברי הספר הזה לאלהים השתחוה׃
10
ויאמר אלי אל תחתם את דברי נבואת הספר הזה כי קרוב המועד׃
11
החומס יוסיף לחמס והטמא יוסיף להטמא והצדיק יוסיף להצדק והקדוש יוסיף להתקדש׃
12
והנני בא מהר ושכרי אתי לשלם לכל איש כמעשהו׃
13
אני האלף והתו הראש והסוף הראשון והאחרון׃
14
אשרי העשים את מצותיו למען תהיה ממשלתם בעץ החיים ובאו העירה דרך השערים׃
15
ומחוץ לה הכלבים והמכשפים והזנים והמרצחים ועבדי האלילים וכל אהב שקר ועשהו׃
16
אני ישוע שלחתי את מלאכי להעיד לכם את אלה בפני הקהלות אנכי שרש דוד ותולדתו כוכב נגה השחר׃