Job 14:10-12
10
וגבר ימות ויחלש ויגוע אדם ואיו׃
11
אזלו מים מני ים ונהר יחרב ויבש׃
12
ואיש שכב ולא יקום עד בלתי שמים לא יקיצו ולא יערו משנתם׃
Psaumes 90:10
ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת שמונים שנה ורהבם עמל ואון כי גז חיש ונעפה׃
Ecclesiaste 1:4
דור הלך ודור בא והארץ לעולם עמדת׃
Ecclesiaste 9:1-3
1
כי את כל זה נתתי אל לבי ולבור את כל זה אשר הצדיקים והחכמים ועבדיהם ביד האלהים גם אהבה גם שנאה אין יודע האדם הכל לפניהם׃
2
הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב ולטהור ולטמא ולזבח ולאשר איננו זבח כטוב כחטא הנשבע כאשר שבועה ירא׃
3
זה רע בכל אשר נעשה תחת השמש כי מקרה אחד לכל וגם לב בני האדם מלא רע והוללות בלבבם בחייהם ואחריו אל המתים׃
Ecclesiaste 12:5
גם מגבה יראו וחתחתים בדרך וינאץ השקד ויסתבל החגב ותפר האביונה כי הלך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הספדים׃
Ecclesiaste 12:7
וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה׃
Actes 13:36
כי דוד גוע אחרי שרתו בדורו לעצת האלהים ויאסף אל אבותיו וירא את השחת׃
Hébreux 7:23
ושם נתכהנו רבים מפני אשר המות לא הניחם להותר בארץ׃
Hébreux 7:24
אבל זה בעמדו לעולם יש לו כהנה אשר לא תעבר ממנו׃
Hébreux 9:27
וכאשר נגזר על בני אדם פעם אחת המות ואחריו הדין׃
2 Pierre 3:2-4
2
לזכר את הדברים הנאמרים מקדם בידי הנביאים הקדשים ואת מצות אדנינו ומושיענו אשר נתנה בידנו השליחים׃
3
ודעו זאת לכם ראשנה כי באחרית הימים יבאו לצים ההלכים אחרי תאות נפשם ויתלוצצו לאמר׃
4
איה הבטחת באו כי מאז שכבו האבות הכל עמד כמו מראשית הבריאה׃