Aggée 1:6
זרעתם הרבה והבא מעט אכול ואין לשבעה שתו ואין לשכרה לבוש ואין לחם לו והמשתכר משתכר אל צרור נקוב׃
Aggée 2:16
מהיותם בא אל ערמת עשרים והיתה עשרה בא אל היקב לחשף חמשים פורה והיתה עשרים׃
Aggée 2:17
הכיתי אתכם בשדפון ובירקון ובברד את כל מעשה ידיכם ואין אתכם אלי נאם יהוה׃
Esaïe 17:10
כי שכחת אלהי ישעך וצור מעזך לא זכרת על כן תטעי נטעי נעמנים וזמרת זר תזרענו׃
Esaïe 17:11
ביום נטעך תשגשגי ובבקר זרעך תפריחי נד קציר ביום נחלה וכאב אנוש׃
Malachie 3:8-11
8
היקבע אדם אלהים כי אתם קבעים אתי ואמרתם במה קבענוך המעשר והתרומה׃
9
במארה אתם נארים ואתי אתם קבעים הגוי כלו׃
10
הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די׃
11
וגערתי לכם באכל ולא ישחת לכם את פרי האדמה ולא תשכל לכם הגפן בשדה אמר יהוה צבאות׃
2 Samuel 22:16
ויראו אפקי ים יגלו מסדות תבל בגערת יהוה מנשמת רוח אפו׃
2 Rois 19:7
הנני נתן בו רוח ושמע שמועה ושב לארצו והפלתיו בחרב בארצו׃
Esaïe 40:7
יבש חציר נבל ציץ כי רוח יהוה נשבה בו אכן חציר העם׃
Malachie 2:2
אם לא תשמעו ואם לא תשימו על לב לתת כבוד לשמי אמר יהוה צבאות ושלחתי בכם את המארה וארותי את ברכותיכם וגם ארותיה כי אינכם שמים על לב׃
Job 10:2
אמר אל אלוה אל תרשיעני הודיעני על מה תריבני׃
Psaumes 77:5-10
5
חשבתי ימים מקדם שנות עולמים׃
6
אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי׃
7
הלעולמים יזנח אדני ולא יסיף לרצות עוד׃
8
האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר׃
9
השכח חנות אל אם קפץ באף רחמיו סלה׃
10
ואמר חלותי היא שנות ימין עליון׃
Aggée 1:4
העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב׃
Josué 7:10-15
10
ויאמר יהוה אל יהושע קם לך למה זה אתה נפל על פניך׃
11
חטא ישראל וגם עברו את בריתי אשר צויתי אותם וגם לקחו מן החרם וגם גנבו וגם כחשו וגם שמו בכליהם׃
12
ולא יכלו בני ישראל לקום לפני איביהם ערף יפנו לפני איביהם כי היו לחרם לא אוסיף להיות עמכם אם לא תשמידו החרם מקרבכם׃
13
קם קדש את העם ואמרת התקדשו למחר כי כה אמר יהוה אלהי ישראל חרם בקרבך ישראל לא תוכל לקום לפני איביך עד הסירכם החרם מקרבכם׃
14
ונקרבתם בבקר לשבטיכם והיה השבט אשר ילכדנו יהוה יקרב למשפחות והמשפחה אשר ילכדנה יהוה תקרב לבתים והבית אשר ילכדנו יהוה יקרב לגברים׃
15
והיה הנלכד בחרם ישרף באש אתו ואת כל אשר לו כי עבר את ברית יהוה וכי עשה נבלה בישראל׃
2 Samuel 21:1
ויהי רעב בימי דוד שלש שנים שנה אחרי שנה ויבקש דוד את פני יהוה ויאמר יהוה אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבענים׃
Matthieu 10:37
האהב את אביו ואת אמו יותר ממני איננו כדי לי והאהב את בנו ובתו יותר ממני איננו כדי לי׃
Matthieu 10:38
ואשר לא יקח את צלבו והלך אחרי איננו כדי לי׃
1 Corinthiens 11:30-32
30
בעבור זאת יש בכם חולים וחלשים רבים והרבה ישנו המות׃
31
כי אם נבחן את נפשנו לא נהיה נדונים׃
32
וכאשר נדון נוסר על יד האדון למען לא נחיב עם העולם׃
Apocalypse 2:4
אך יש לי עליך כי עזבת את אהבתך הראשונה׃
Apocalypse 3:19
]12-02[ אני את כל אשר אהב אוכיחם ואיסרם לכן תשקד ותשוב, הנני עמד לפתח ודפק והיה כי ישמע איש לקולי ופתח הפתח אבוא אליו לסעוד עמו והוא עמדי׃