2 Chroniques 2:8-10
8
ושלח לי עצי ארזים ברושים ואלגומים מהלבנון כי אני ידעתי אשר עבדיך יודעים לכרות עצי לבנון והנה עבדי עם עבדיך׃
9
ולהכין לי עצים לרב כי הבית אשר אני בונה גדול והפלא׃
10
והנה לחטבים לכרתי העצים נתתי חטים מכות לעבדיך כרים עשרים אלף ושערים כרים עשרים אלף ויין בתים עשרים אלף ושמן בתים עשרים אלף׃
Esdras 3:7
ויתנו כסף לחצבים ולחרשים ומאכל ומשתה ושמן לצדנים ולצרים להביא עצי ארזים מן הלבנון אל ים יפוא כרשיון כורש מלך פרס עליהם׃
Esdras 6:4
נדבכין די אבן גלל תלתא ונדבך די אע חדת ונפקתא מן בית מלכא תתיהב׃
Zacharie 11:1
פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך׃
Zacharie 11:2
הילל ברוש כי נפל ארז אשר אדרים שדדו הילילו אלוני בשן כי ירד יער הבצור׃
Aggée 1:2-4
2
כה אמר יהוה צבאות לאמר העם הזה אמרו לא עת בא עת בית יהוה להבנות׃
3
ויהי דבר יהוה ביד חגי הנביא לאמר׃
4
העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב׃
Jonas 3:1
ויהי דבר יהוה אל יונה שנית לאמר׃
Jonas 3:2
קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא אליה את הקריאה אשר אנכי דבר אליך׃
Matthieu 3:8
לכן עשו פרי הראוי לתשובה׃
Matthieu 3:9
ואל תחשבו בלבבכם לאמר אברהם הוא אבינו כי אני אמר לכם כי מן האבנים האלה יכול האלהים להקים בנים לאברהם׃
1 Rois 9:3
ויאמר יהוה אליו שמעתי את תפלתך ואת תחנתך אשר התחננתה לפני הקדשתי את הבית הזה אשר בנתה לשום שמי שם עד עולם והיו עיני ולבי שם כל הימים׃
2 Chroniques 7:16
ועתה בחרתי והקדשתי את הבית הזה להיות שמי שם עד עולם והיו עיני ולבי שם כל הימים׃
Psaumes 87:2
אהב יהוה שערי ציון מכל משכנות יעקב׃
Psaumes 87:3
נכבדות מדבר בך עיר האלהים סלה׃
Psaumes 132:13
כי בחר יהוה בציון אוה למושב לו׃
Psaumes 132:14
זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אותיה׃
Aggée 2:7
והרעשתי את כל הגוים ובאו חמדת כל הגוים ומלאתי את הבית הזה כבוד אמר יהוה צבאות׃
Exode 29:43
ונעדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבדי׃
Esaïe 60:7
כל צאן קדר יקבצו לך אילי נביות ישרתונך יעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר׃
Esaïe 60:13
כבוד הלבנון אליך יבוא ברוש תדהר ותאשור יחדו לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד׃
Esaïe 66:11
למען תינקו ושבעתם משד תנחמיה למען תמצו והתענגתם מזיז כבודה׃
Jean 13:31
הוא יצא וישוע אמר עתה נתפאר בן האדם והאלהים נתפאר בו׃
Jean 13:32
אם האלהים נתפאר בו גם האלהים הוא יפארהו בעצמו ובמהרה יפארהו׃