Lévitique 26:19
ושברתי את גאון עזכם ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשה׃
Deutéronome 28:23
והיו שמיך אשר על ראשך נחשת והארץ אשר תחתיך ברזל׃
Deutéronome 28:24
יתן יהוה את מטר ארצך אבק ועפר מן השמים ירד עליך עד השמדך׃
1 Rois 8:35
בהעצר שמים ולא יהיה מטר כי יחטאו לך והתפללו אל המקום הזה והודו את שמך ומחטאתם ישובון כי תענם׃
1 Rois 17:1
ויאמר אליהו התשבי מתשבי גלעד אל אחאב חי יהוה אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי׃
Jérémie 14:1-6
1
אשר היה דבר יהוה אל ירמיהו על דברי הבצרות׃
2
אבלה יהודה ושעריה אמללו קדרו לארץ וצוחת ירושלם עלתה׃
3
ואדריהם שלחו צעוריהם למים באו על גבים לא מצאו מים שבו כליהם ריקם בשו והכלמו וחפו ראשם׃
4
בעבור האדמה חתה כי לא היה גשם בארץ בשו אכרים חפו ראשם׃
5
כי גם אילת בשדה ילדה ועזוב כי לא היה דשא׃
6
ופראים עמדו על שפים שאפו רוח כתנים כלו עיניהם כי אין עשב׃
Osée 2:9
לכן אשוב ולקחתי דגני בעתו ותירושי במועדו והצלתי צמרי ופשתי לכסות את ערותה׃
Joël 1:18-20
18
מה נאנחה בהמה נבכו עדרי בקר כי אין מרעה להם גם עדרי הצאן נאשמו׃
19
אליך יהוה אקרא כי אש אכלה נאות מדבר ולהבה להטה כל עצי השדה׃
20
גם בהמות שדה תערוג אליך כי יבשו אפיקי מים ואש אכלה נאות המדבר׃