Esaïe 59:10
נגששה כעורים קיר וכאין עינים נגששה כשלנו בצהרים כנשף באשמנים כמתים׃
Jérémie 4:19
מעי מעי אחולה קירות לבי המה לי לבי לא אחריש כי קול שופר שמעתי נפשי תרועת מלחמה׃
Jérémie 4:20
שבר על שבר נקרא כי שדדה כל הארץ פתאם שדדו אהלי רגע יריעתי׃
Jérémie 6:1
העזו בני בנימן מקרב ירושלם ובתקוע תקעו שופר ועל בית הכרם שאו משאת כי רעה נשקפה מצפון ושבר גדול׃
Jérémie 8:16
מדן נשמע נחרת סוסיו מקול מצהלות אביריו רעשה כל הארץ ויבואו ויאכלו ארץ ומלואה עיר וישבי בה׃
Osée 5:8
תקעו שופר בגבעה חצצרה ברמה הריעו בית און אחריך בנימין׃
Osée 8:1
אל חכך שפר כנשר על בית יהוה יען עברו בריתי ועל תורתי פשעו׃
Amos 3:6
אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו אם תהיה רעה בעיר ויהוה לא עשה׃
Habaquq 1:6-10
6
כי הנני מקים את הכשדים הגוי המר והנמהר ההולך למרחבי ארץ לרשת משכנות לא לו׃
7
אים ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא׃
8
וקלו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופשו פרשיו ופרשיו מרחוק יבאו יעפו כנשר חש לאכול׃
9
כלה לחמס יבוא מגמת פניהם קדימה ויאסף כחול שבי׃
10
והוא במלכים יתקלס ורזנים משחק לו הוא לכל מבצר ישחק ויצבר עפר וילכדה׃
Habaquq 3:6
עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ויתפצצו הררי עד שחו גבעות עולם הליכות עולם לו׃
Psaumes 48:12
סבו ציון והקיפוה ספרו מגדליה׃
Psaumes 48:13
שיתו לבכם לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור אחרון׃
Esaïe 2:12-15
12
כי יום ליהוה צבאות על כל גאה ורם ועל כל נשא ושפל׃
13
ועל כל ארזי הלבנון הרמים והנשאים ועל כל אלוני הבשן׃
14
ועל כל ההרים הרמים ועל כל הגבעות הנשאות׃
15
ועל כל מגדל גבה ועל כל חומה בצורה׃
Esaïe 32:14
כי ארמון נטש המון עיר עזב עפל ובחן היה בעד מערות עד עולם משוש פראים מרעה עדרים׃