Sophonie 1:7
הס מפני אדני יהוה כי קרוב יום יהוה כי הכין יהוה זבח הקדיש קראיו׃
Jérémie 30:7
הוי כי גדול היום ההוא מאין כמהו ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע׃
Ezechiel 30:3
כי קרוב יום וקרוב יום ליהוה יום ענן עת גוים יהיה׃
Joël 2:1
תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי ירגזו כל ישבי הארץ כי בא יום יהוה כי קרוב׃
Joël 2:11
ויהוה נתן קולו לפני חילו כי רב מאד מחנהו כי עצום עשה דברו כי גדול יום יהוה ונורא מאד ומי יכילנו׃
Joël 2:31
השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃
Malachie 4:5
הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃
Actes 2:20
השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃
Apocalypse 6:17
כי בא יום עברתו הגדול ומי יוכל להתיצב׃
Ezechiel 7:6
קץ בא בא הקץ הקיץ אליך הנה באה׃
Ezechiel 7:7
באה הצפירה אליך יושב הארץ בא העת קרוב היום מהומה ולא הד הרים׃
Ezechiel 7:12
בא העת הגיע היום הקונה אל ישמח והמוכר אל יתאבל כי חרון אל כל המונה׃
Ezechiel 12:23
לכן אמר אליהם כה אמר אדני יהוה השבתי את המשל הזה ולא ימשלו אתו עוד בישראל כי אם דבר אליהם קרבו הימים ודבר כל חזון׃
Amos 8:2
ויאמר מה אתה ראה עמוס ואמר כלוב קיץ ויאמר יהוה אלי בא הקץ אל עמי ישראל לא אוסיף עוד עבור לו׃
Philippiens 4:5
ענות רוחכם תודע לכל איש קרב הוא האדון׃
Jacques 5:9
אחי אל תתאוננו איש על רעהו פן תשפטו הנה השופט עמד לפתח׃
2 Pierre 2:3
ובדברי בדוי יעשו אתכם למחסר להם למען בצע בצע אשר משפטם מעולם לא יתמהמה ושברם לא ינום׃
Sophonie 1:10
והיה ביום ההוא נאם יהוה קול צעקה משער הדגים ויללה מן המשנה ושבר גדול מהגבעות׃
Esaïe 22:4
על כן אמרתי שעו מני אמרר בבכי אל תאיצו לנחמני על שד בת עמי׃
Esaïe 22:5
כי יום מהומה ומבוסה ומבוכה לאדני יהוה צבאות בגיא חזיון מקרקר קר ושוע אל ההר׃
Esaïe 66:6
קול שאון מעיר קול מהיכל קול יהוה משלם גמול לאיביו׃
Jérémie 25:36
קול צעקת הרעים ויללת אדירי הצאן כי שדד יהוה את מרעיתם׃
Joël 2:11
ויהוה נתן קולו לפני חילו כי רב מאד מחנהו כי עצום עשה דברו כי גדול יום יהוה ונורא מאד ומי יכילנו׃
Joël 3:16
ויהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ורעשו שמים וארץ ויהוה מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל׃
1 Thessaloniciens 4:16
כי הוא האדון ירד מן השמים בתרועה בקול שר המלאכים ובשופר אלהים ואז יקומו ראשונה המתים במשיח׃
Hébreux 12:26
אשר קולו הרעיש אז את הארץ ועתה זה הבטיח לאמר עוד אחת ואני מרעיש לא לבד את הארץ כי גם את השמים׃
Esaïe 15:4
ותזעק חשבון ואלעלה עד יהץ נשמע קולם על כן חלצי מואב יריעו נפשו ירעה לו׃
Esaïe 33:7
הן אראלם צעקו חצה מלאכי שלום מר יבכיון׃
Jérémie 48:41
נלכדה הקריות והמצדות נתפשה והיה לב גבורי מואב ביום ההוא כלב אשה מצרה׃
Apocalypse 6:15-17
15
ומלכי הארץ והרזנים ושרי האלפים והעשירים והתקיפים וכל עבד וכל בן חרים התחבאו במערות ובסלעי ההרים׃
16
ויאמרו אל ההרים ואל הסלעים נפלו עלינו וכסונו מפני הישב על הכסא ומפני חמת השה׃
17
כי בא יום עברתו הגדול ומי יוכל להתיצב׃