Psaumes 2:12
נשקו בר פן יאנף ותאבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסי בו׃
Psaumes 76:7
אתה נורא אתה ומי יעמד לפניך מאז אפך׃
Psaumes 90:11
מי יודע עז אפך וכיראתך עברתך׃
Esaïe 27:4
חמה אין לי מי יתנני שמיר שית במלחמה אפשעה בה אציתנה יחד׃
Jérémie 10:10
ויהוה אלהים אמת הוא אלהים חיים ומלך עולם מקצפו תרעש הארץ ולא יכלו גוים זעמו׃
Malachie 3:2
ומי מכלכל את יום בואו ומי העמד בהראותו כי הוא כאש מצרף וכברית מכבסים׃
Apocalypse 6:17
כי בא יום עברתו הגדול ומי יוכל להתיצב׃
Nahoum 1:2
אל קנוא ונקם יהוה נקם יהוה ובעל חמה נקם יהוה לצריו ונוטר הוא לאיביו׃
Deutéronome 32:22
כי אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים׃
Deutéronome 32:23
אספה עלימו רעות חצי אכלה בם׃
Esaïe 10:16
לכן ישלח האדון יהוה צבאות במשמניו רזון ותחת כבדו יקד יקד כיקוד אש׃
Lamentations 2:4
דרך קשתו כאויב נצב ימינו כצר ויהרג כל מחמדי עין באהל בת ציון שפך כאש חמתו׃
Lamentations 4:11
כלה יהוה את חמתו שפך חרון אפו ויצת אש בציון ותאכל יסודתיה׃
Ezechiel 30:16
ונתתי אש במצרים חול תחיל סין ונא תהיה להבקע ונף צרי יומם׃
Apocalypse 16:1
ואשמע קול גדול מן ההיכל האמר אל שבעת המלאכים לכו ושפכו את קערת חמת האלהים ארצה׃
Apocalypse 16:8
וישפך המלאך הרביעי את קערתו על השמש וינתן לו לצרב את בני אדם באש׃