Job 38:11
ואמר עד פה תבוא ולא תסיף ופא ישית בגאון גליך׃
Psaumes 104:7
מן גערתך ינוסון מן קול רעמך יחפזון׃
Psaumes 106:9
ויגער בים סוף ויחרב ויוליכם בתהמות כמדבר׃
Psaumes 114:3
הים ראה וינס הירדן יסב לאחור׃
Psaumes 114:5
מה לך הים כי תנוס הירדן תסב לאחור׃
Esaïe 50:2
מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה הקצור קצרה ידי מפדות ואם אין בי כח להציל הן בגערתי אחריב ים אשים נהרות מדבר תבאש דגתם מאין מים ותמת בצמא׃
Esaïe 50:3
אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם׃
Esaïe 51:10
הלוא את היא המחרבת ים מי תהום רבה השמה מעמקי ים דרך לעבר גאולים׃
Amos 5:8
עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ יהוה שמו׃
Matthieu 8:26
ויאמר אליהם קטני האמונה למה זה יראתם ויקם ויגער ברוחות ובים ותהי דממה גדולה׃
Josué 3:13-15
13
והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נשאי ארון יהוה אדון כל הארץ במי הירדן מי הירדן יכרתון המים הירדים מלמעלה ויעמדו נד אחד׃
14
ויהי בנסע העם מאהליהם לעבר את הירדן והכהנים נשאי הארון הברית לפני העם׃
15
וכבוא נשאי הארון עד הירדן ורגלי הכהנים נשאי הארון נטבלו בקצה המים והירדן מלא על כל גדותיו כל ימי קציר׃
Psaumes 74:15
אתה בקעת מעין ונחל אתה הובשת נהרות איתן׃
Esaïe 19:5-10
5
ונשתו מים מהים ונהר יחרב ויבש׃
6
והאזניחו נהרות דללו וחרבו יארי מצור קנה וסוף קמלו׃
7
ערות על יאור על פי יאור וכל מזרע יאור ייבש נדף ואיננו׃
8
ואנו הדיגים ואבלו כל משליכי ביאור חכה ופרשי מכמרת על פני מים אמללו׃
9
ובשו עבדי פשתים שריקות וארגים חורי׃
10
והיו שתתיה מדכאים כל עשי שכר אגמי נפש׃
Esaïe 44:27
האמר לצולה חרבי ונהרתיך אוביש׃
Ezechiel 30:12
ונתתי יארים חרבה ומכרתי את הארץ ביד רעים והשמתי ארץ ומלאה ביד זרים אני יהוה דברתי׃
Esaïe 33:9
אבל אמללה ארץ החפיר לבנון קמל היה השרון כערבה ונער בשן וכרמל׃
Amos 1:2
ויאמר יהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ואבלו נאות הרעים ויבש ראש הכרמל׃