Exode 34:6
ויעבר יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת׃
Exode 34:7
נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים׃
Néhémie 9:17
וימאנו לשמע ולא זכרו נפלאתיך אשר עשית עמהם ויקשו את ערפם ויתנו ראש לשוב לעבדתם במרים ואתה אלוה סליחות חנון ורחום ארך אפים ורב וחסד ולא עזבתם׃
Psaumes 103:8
רחום וחנון יהוה ארך אפים ורב חסד׃
Psaumes 145:8
חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל חסד׃
Joël 2:13
וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל יהוה אלהיכם כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה׃
Jonas 4:2
ויתפלל אל יהוה ויאמר אנה יהוה הלוא זה דברי עד היותי על אדמתי על כן קדמתי לברח תרשישה כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה׃
Jacques 1:19
על זאת אחי אהובי יהי כל איש מהיר לשמע קשה לדבר וקשה לכעוס׃
Job 9:4
חכם לבב ואמיץ כח מי הקשה אליו וישלם׃
Psaumes 62:11
אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי כי עז לאלהים׃
Psaumes 66:3
אמרו לאלהים מה נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך׃
Psaumes 147:5
גדול אדונינו ורב כח לתבונתו אין מספר׃
Ephésiens 1:19
ואי זה הוא יתרון גדלת גבורתו בנו המאמינים כפי פעלת עצת כחו׃
Ephésiens 1:20
אשר פעל במשיח בהעיר אתו מן המתים ויושיבנו לימינו במרומים׃
Nombres 14:18
יהוה ארך אפים ורב חסד נשא עון ופשע ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים׃
Job 10:14
אם חטאתי ושמרתני ומעוני לא תנקני׃
Exode 19:16-18
16
ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנה׃
17
ויוצא משה את העם לקראת האלהים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר׃
18
והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו יהוה באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאד׃
Deutéronome 5:22-24
22
את הדברים האלה דבר יהוה אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על שני לחת אבנים ויתנם אלי׃
23
ויהי כשמעכם את הקול מתוך החשך וההר בער באש ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם׃
24
ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את כבדו ואת גדלו ואת קלו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחי׃
1 Rois 19:11-13
11
ויאמר צא ועמדת בהר לפני יהוה והנה יהוה עבר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני יהוה לא ברוח יהוה ואחר הרוח רעש לא ברעש יהוה׃
12
ואחר הרעש אש לא באש יהוה ואחר האש קול דממה דקה׃
13
ויהי כשמע אליהו וילט פניו באדרתו ויצא ויעמד פתח המערה והנה אליו קול ויאמר מה לך פה אליהו׃
Job 38:1
ויען יהוה את איוב מן הסערה ויאמר׃
Psaumes 18:7-15
7
ותגעש ותרעש הארץ ומוסדי הרים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו׃
8
עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו׃
9
ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו׃
10
וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי רוח׃
11
ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו חשכת מים עבי שחקים׃
12
מנגה נגדו עביו עברו ברד וגחלי אש׃
13
וירעם בשמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי אש׃
14
וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם׃
15
ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה מנשמת רוח אפך׃
Psaumes 50:3
יבא אלהינו ואל יחרש אש לפניו תאכל וסביביו נשערה מאד׃
Psaumes 97:2-5
2
ענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו׃
3
אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו׃
4
האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ׃
5
הרים כדונג נמסו מלפני יהוה מלפני אדון כל הארץ׃
Psaumes 104:3
המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח׃
Esaïe 19:1
משא מצרים הנה יהוה רכב על עב קל ובא מצרים ונעו אלילי מצרים מפניו ולבב מצרים ימס בקרבו׃
Esaïe 66:15
כי הנה יהוה באש יבוא וכסופה מרכבתיו להשיב בחמה אפו וגערתו בלהבי אש׃
Daniel 7:13
חזה הוית בחזוי ליליא וארו עם ענני שמיא כבר אנש אתה הוה ועד עתיק יומיא מטה וקדמוהי הקרבוהי׃
Habaquq 3:5-15
5
לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו׃
6
עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ויתפצצו הררי עד שחו גבעות עולם הליכות עולם לו׃
7
תחת און ראיתי אהלי כושן ירגזון יריעות ארץ מדין׃
8
הבנהרים חרה יהוה אם בנהרים אפך אם בים עברתך כי תרכב על סוסיך מרכבתיך ישועה׃
9
עריה תעור קשתך שבעות מטות אמר סלה נהרות תבקע ארץ׃
10
ראוך יחילו הרים זרם מים עבר נתן תהום קולו רום ידיהו נשא׃
11
שמש ירח עמד זבלה לאור חציך יהלכו לנגה ברק חניתך׃
12
בזעם תצעד ארץ באף תדוש גוים׃
13
יצאת לישע עמך לישע את משיחך מחצת ראש מבית רשע ערות יסוד עד צואר סלה׃
14
נקבת במטיו ראש פרזו יסערו להפיצני עליצתם כמו לאכל עני במסתר׃
15
דרכת בים סוסיך חמר מים רבים׃
Zacharie 9:14
ויהוה עליהם יראה ויצא כברק חצו ואדני יהוה בשופר יתקע והלך בסערות תימן׃
Matthieu 26:64
ויאמר אליו ישוע אתה אמרת אבל אני אמר לכם כי מעתה תראו את בן האדם ישב לימין הגבורה ובא עם ענני השמים׃
Apocalypse 1:7
הנה הוא בא עם העננים וראתה אתו כל עין גם אלה אשר דקרהו וספדו עליו כל משפחות הארץ כן יהיה אמן׃