Esaïe 13:1
משא בבל אשר חזה ישעיהו בן אמוץ׃
Esaïe 14:28
בשנת מות המלך אחז היה המשא הזה׃
Esaïe 15:1
משא מואב כי בליל שדד ער מואב נדמה כי בליל שדד קיר מואב נדמה׃
Esaïe 21:1
משא מדבר ים כסופות בנגב לחלף ממדבר בא מארץ נוראה׃
Esaïe 22:1
משא גיא חזיון מה לך אפוא כי עלית כלך לגגות׃
Esaïe 23:1
משא צר הילילו אניות תרשיש כי שדד מבית מבוא מארץ כתים נגלה למו׃
Jérémie 23:33-37
33
וכי ישאלך העם הזה או הנביא או כהן לאמר מה משא יהוה ואמרת אליהם את מה משא ונטשתי אתכם נאם יהוה׃
34
והנביא והכהן והעם אשר יאמר משא יהוה ופקדתי על האיש ההוא ועל ביתו׃
35
כה תאמרו איש על רעהו ואיש אל אחיו מה ענה יהוה ומה דבר יהוה׃
36
ומשא יהוה לא תזכרו עוד כי המשא יהיה לאיש דברו והפכתם את דברי אלהים חיים יהוה צבאות אלהינו׃
37
כה תאמר אל הנביא מה ענך יהוה ומה דבר יהוה׃
Zacharie 9:1
משא דבר יהוה בארץ חדרך ודמשק מנחתו כי ליהוה עין אדם וכל שבטי ישראל׃
Génèse 10:11
מן הארץ ההוא יצא אשור ויבן את נינוה ואת רחבת עיר ואת כלח׃
Jonas 3:3
ויקם יונה וילך אל נינוה כדבר יהוה ונינוה היתה עיר גדולה לאלהים מהלך שלשת ימים׃
Jonas 3:4
ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד ויקרא ויאמר עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת׃
Sophonie 2:13
ויט ידו על צפון ויאבד את אשור וישם את נינוה לשממה ציה כמדבר׃