Esaïe 2:12-17
12
כי יום ליהוה צבאות על כל גאה ורם ועל כל נשא ושפל׃
13
ועל כל ארזי הלבנון הרמים והנשאים ועל כל אלוני הבשן׃
14
ועל כל ההרים הרמים ועל כל הגבעות הנשאות׃
15
ועל כל מגדל גבה ועל כל חומה בצורה׃
16
ועל כל אניות תרשיש ועל כל שכיות החמדה׃
17
ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא׃
Ezechiel 38:11
ואמרת אעלה על ארץ פרזות אבוא השקטים ישבי לבטח כלם ישבים באין חומה ובריח ודלתים אין להם׃
Zacharie 4:6
ויען ויאמר אלי לאמר זה דבר יהוה אל זרבבל לאמר לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר יהוה צבאות׃