Nombres 23:7
וישא משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם לכה ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל׃
Nombres 23:18
וישא משלו ויאמר קום בלק ושמע האזינה עדי בנו צפר׃
Nombres 24:3
וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין׃
Nombres 24:15
וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין׃
Job 27:1
ויסף איוב שאת משלו ויאמר׃
Esaïe 14:4
ונשאת המשל הזה על מלך בבל ואמרת איך שבת נגש שבתה מדהבה׃
Ezechiel 16:44
הנה כל המשל עליך ימשל לאמר כאמה בתה׃
Habaquq 2:6
הלוא אלה כלם עליו משל ישאו ומליצה חידות לו ויאמר הוי המרבה לא לו עד מתי ומכביד עליו עבטיט׃
Marc 12:12
ויבקשו לתפשו וייראו מפני העם יען אשר הבינו כי עליהם דבר את המשל הזה ויעזבהו וילכו להם׃
2 Samuel 1:17
ויקנן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו׃
2 Chroniques 35:25
ויקונן ירמיהו על יאשיהו ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יאשיהו עד היום ויתנום לחק על ישראל והנם כתובים על הקינות׃
Jérémie 9:10
על ההרים אשא בכי ונהי ועל נאות מדבר קינה כי נצתו מבלי איש עבר ולא שמעו קול מקנה מעוף השמים ועד בהמה נדדו הלכו׃
Jérémie 9:17-21
17
כה אמר יהוה צבאות התבוננו וקראו למקוננות ותבואינה ואל החכמות שלחו ותבואנה׃
18
ותמהרנה ותשנה עלינו נהי ותרדנה עינינו דמעה ועפעפינו יזלו מים׃
19
כי קול נהי נשמע מציון איך שדדנו בשנו מאד כי עזבנו ארץ כי השליכו משכנותינו׃
20
כי שמענה נשים דבר יהוה ותקח אזנכם דבר פיו ולמדנה בנותיכם נהי ואשה רעותה קינה׃
21
כי עלה מות בחלונינו בא בארמנותינו להכרית עולל מחוץ בחורים מרחבות׃
Jérémie 14:18
אם יצאתי השדה והנה חללי חרב ואם באתי העיר והנה תחלואי רעב כי גם נביא גם כהן סחרו אל ארץ ולא ידעו׃
Joël 1:8
אלי כבתולה חגרת שק על בעל נעוריה׃
Joël 1:13
חגרו וספדו הכהנים הילילו משרתי מזבח באו לינו בשקים משרתי אלהי כי נמנע מבית אלהיכם מנחה ונסך׃
Amos 5:1
שמעו את הדבר הזה אשר אנכי נשא עליכם קינה בית ישראל׃
Amos 5:17
ובכל כרמים מספד כי אעבר בקרבך אמר יהוה׃
Lamentations 1:1-5
1
איכה ישבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה רבתי בגוים שרתי במדינות היתה למס׃
2
בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה אין לה מנחם מכל אהביה כל רעיה בגדו בה היו לה לאיבים׃
3
גלתה יהודה מעני ומרב עבדה היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח כל רדפיה השיגוה בין המצרים׃
4
דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד כל שעריה שוממין כהניה נאנחים בתולתיה נוגות והיא מר לה׃
5
היו צריה לראש איביה שלו כי יהוה הוגה על רב פשעיה עולליה הלכו שבי לפני צר׃
Ezechiel 2:10
ויפרש אותה לפני והיא כתובה פנים ואחור וכתוב אליה קנים והגה והי׃
Deutéronome 28:29
והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח את דרכיך והיית אך עשוק וגזול כל הימים ואין מושיע׃
Esaïe 6:11
ואמר עד מתי אדני ויאמר עד אשר אם שאו ערים מאין יושב ובתים מאין אדם והאדמה תשאה שממה׃
Esaïe 24:3
הבוק תבוק הארץ והבוז תבוז כי יהוה דבר את הדבר הזה׃
Jérémie 9:19
כי קול נהי נשמע מציון איך שדדנו בשנו מאד כי עזבנו ארץ כי השליכו משכנותינו׃
Jérémie 25:9-11
9
הנני שלח ולקחתי את כל משפחות צפון נאם יהוה ואל נבוכדראצר מלך בבל עבדי והבאתים על הארץ הזאת ועל ישביה ועל כל הגוים האלה סביב והחרמתים ושמתים לשמה ולשרקה ולחרבות עולם׃
10
והאבדתי מהם קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול רחים ואור נר׃
11
והיתה כל הארץ הזאת לחרבה לשמה ועבדו הגוים האלה את מלך בבל שבעים שנה׃
Sophonie 1:2
אסף אסף כל מעל פני האדמה נאם יהוה׃
Michée 2:10
קומו ולכו כי לא זאת המנוחה בעבור טמאה תחבל וחבל נמרץ׃
Michée 1:15
עד הירש אבי לך יושבת מרשה עד עדלם יבוא כבוד ישראל׃
2 Rois 17:23
עד אשר הסיר יהוה את ישראל מעל פניו כאשר דבר ביד כל עבדיו הנביאים ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה׃
2 Rois 17:24
ויבא מלך אשור מבבל ומכותה ומעוא ומחמת וספרוים וישב בערי שמרון תחת בני ישראל וירשו את שמרון וישבו בעריה׃
2 Chroniques 36:20
ויגל השארית מן החרב אל בבל ויהיו לו ולבניו לעבדים עד מלך מלכות פרס׃
2 Chroniques 36:21
למלאות דבר יהוה בפי ירמיהו עד רצתה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה שבתה למלאות שבעים שנה׃
Esaïe 63:17
למה תתענו יהוה מדרכיך תקשיח לבנו מיראתך שוב למען עבדיך שבטי נחלתך׃
Esaïe 63:18
למצער ירשו עם קדשך צרינו בוססו מקדשך׃