Exode 20:17
לא תחמד בית רעך לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך׃
1 Rois 21:2-19
2
וידבר אחאב אל נבות לאמר תנה לי את כרמך ויהי לי לגן ירק כי הוא קרוב אצל ביתי ואתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו אם טוב בעיניך אתנה לך כסף מחיר זה׃
3
ויאמר נבות אל אחאב חלילה לי מיהוה מתתי את נחלת אבתי לך׃
4
ויבא אחאב אל ביתו סר וזעף על הדבר אשר דבר אליו נבות היזרעאלי ויאמר לא אתן לך את נחלת אבותי וישכב על מטתו ויסב את פניו ולא אכל לחם׃
5
ותבא אליו איזבל אשתו ותדבר אליו מה זה רוחך סרה ואינך אכל לחם׃
6
וידבר אליה כי אדבר אל נבות היזרעאלי ואמר לו תנה לי את כרמך בכסף או אם חפץ אתה אתנה לך כרם תחתיו ויאמר לא אתן לך את כרמי׃
7
ותאמר אליו איזבל אשתו אתה עתה תעשה מלוכה על ישראל קום אכל לחם ויטב לבך אני אתן לך את כרם נבות היזרעאלי׃
8
ותכתב ספרים בשם אחאב ותחתם בחתמו ותשלח הספרים אל הזקנים ואל החרים אשר בעירו הישבים את נבות׃
9
ותכתב בספרים לאמר קראו צום והושיבו את נבות בראש העם׃
10
והושיבו שנים אנשים בני בליעל נגדו ויעדהו לאמר ברכת אלהים ומלך והוציאהו וסקלהו וימת׃
11
ויעשו אנשי עירו הזקנים והחרים אשר הישבים בעירו כאשר שלחה אליהם איזבל כאשר כתוב בספרים אשר שלחה אליהם׃
12
קראו צום והשיבו את נבות בראש העם׃
13
ויבאו שני האנשים בני בליעל וישבו נגדו ויעדהו אנשי הבליעל את נבות נגד העם לאמר ברך נבות אלהים ומלך ויצאהו מחוץ לעיר ויסקלהו באבנים וימת׃
14
וישלחו אל איזבל לאמר סקל נבות וימת׃
15
ויהי כשמע איזבל כי סקל נבות וימת ותאמר איזבל אל אחאב קום רש את כרם נבות היזרעאלי אשר מאן לתת לך בכסף כי אין נבות חי כי מת׃
16
ויהי כשמע אחאב כי מת נבות ויקם אחאב לרדת אל כרם נבות היזרעאלי לרשתו׃
17
ויהי דבר יהוה אל אליהו התשבי לאמר׃
18
קום רד לקראת אחאב מלך ישראל אשר בשמרון הנה בכרם נבות אשר ירד שם לרשתו׃
19
ודברת אליו לאמר כה אמר יהוה הרצחת וגם ירשת ודברת אליו לאמר כה אמר יהוה במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות ילקו הכלבים את דמך גם אתה׃
Job 31:38
אם עלי אדמתי תזעק ויחד תלמיה יבכיון׃
Esaïe 5:8
הוי מגיעי בית בבית שדה בשדה יקריבו עד אפס מקום והושבתם לבדכם בקרב הארץ׃
Jérémie 22:17
כי אין עיניך ולבך כי אם על בצעך ועל דם הנקי לשפוך ועל העשק ועל המרוצה לעשות׃
Amos 8:4
שמעו זאת השאפים אביון ולשבית ענוי ארץ׃
Habaquq 2:5-9
5
ואף כי היין בוגד גבר יהיר ולא ינוה אשר הרחיב כשאול נפשו והוא כמות ולא ישבע ויאסף אליו כל הגוים ויקבץ אליו כל העמים׃
6
הלוא אלה כלם עליו משל ישאו ומליצה חידות לו ויאמר הוי המרבה לא לו עד מתי ומכביד עליו עבטיט׃
7
הלוא פתע יקומו נשכיך ויקצו מזעזעיך והיית למשסות למו׃
8
כי אתה שלות גוים רבים ישלוך כל יתר עמים מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה׃
9
הוי בצע בצע רע לביתו לשום במרום קנו להנצל מכף רע׃
1 Timothée 6:10
כי שרש כל הרעות אהבת הכסף ויש אשר ערגו לו ויסורו מן האמונה ויעציבו את נפשם במכאבים רבים׃
Michée 3:9
שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו׃
Exode 22:21-24
21
וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים׃
22
כל אלמנה ויתום לא תענון׃
23
אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו׃
24
וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים׃
2 Rois 9:26
אם לא את דמי נבות ואת דמי בניו ראיתי אמש נאם יהוה ושלמתי לך בחלקה הזאת נאם יהוה ועתה שא השלכהו בחלקה כדבר יהוה׃
Néhémie 5:1-5
1
ותהי צעקת העם ונשיהם גדולה אל אחיהם היהודים׃
2
ויש אשר אמרים בנינו ובנתינו אנחנו רבים ונקחה דגן ונאכלה ונחיה׃
3
ויש אשר אמרים שדתינו וכרמינו ובתינו אנחנו ערבים ונקחה דגן ברעב׃
4
ויש אשר אמרים לוינו כסף למדת המלך שדתינו וכרמינו׃
5
ועתה כבשר אחינו בשרנו כבניהם בנינו והנה אנחנו כבשים את בנינו ואת בנתינו לעבדים ויש מבנתינו נכבשות ואין לאל ידנו ושדתינו וכרמינו לאחרים׃
Job 24:2-12
2
גבלות ישיגו עדר גזלו וירעו׃
3
חמור יתומים ינהגו יחבלו שור אלמנה׃
4
יטו אביונים מדרך יחד חבאו עניי ארץ׃
5
הן פראים במדבר יצאו בפעלם משחרי לטרף ערבה לו לחם לנערים׃
6
בשדה בלילו יקצירו וכרם רשע ילקשו׃
7
ערום ילינו מבלי לבוש ואין כסות בקרה׃
8
מזרם הרים ירטבו ומבלי מחסה חבקו צור׃
9
יגזלו משד יתום ועל עני יחבלו׃
10
ערום הלכו בלי לבוש ורעבים נשאו עמר׃
11
בין שורתם יצהירו יקבים דרכו ויצמאו׃
12
מעיר מתים ינאקו ונפש חללים תשוע ואלוה לא ישים תפלה׃
Ezechiel 18:12
עני ואביון הונה גזלות גזל חבל לא ישיב ואל הגלולים נשא עיניו תועבה עשה׃
Ezechiel 22:12
שחד לקחו בך למען שפך דם נשך ותרבית לקחת ותבצעי רעיך בעשק ואתי שכחת נאם אדני יהוה׃
Amos 8:4
שמעו זאת השאפים אביון ולשבית ענוי ארץ׃
Malachie 3:5
וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומטי גר ולא יראוני אמר יהוה צבאות׃
Matthieu 23:14
אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי בלעים אתם את בתי האלמנות ומאריכים בתפלה למראה עין תחת זאת משפט על יתר תקחו׃
1 Samuel 12:3
הנני ענו בי נגד יהוה ונגד משיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי עשקתי את מי רצותי ומיד מי לקחתי כפר ואעלים עיני בו ואשיב לכם׃
1 Samuel 12:4
ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד איש מאומה׃