Psaumes 31:22
ואני אמרתי בחפזי נגרזתי מנגד עיניך אכן שמעת קול תחנוני בשועי אליך׃
Psaumes 77:1-7
1
למנצח על ידיתון לאסף מזמור קולי אל אלהים ואצעקה קולי אל אלהים והאזין אלי׃
2
ביום צרתי אדני דרשתי ידי לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשי׃
3
אזכרה אלהים ואהמיה אשיחה ותתעטף רוחי סלה׃
4
אחזת שמרות עיני נפעמתי ולא אדבר׃
5
חשבתי ימים מקדם שנות עולמים׃
6
אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי׃
7
הלעולמים יזנח אדני ולא יסיף לרצות עוד׃
Esaïe 38:10-14
10
אני אמרתי בדמי ימי אלכה בשערי שאול פקדתי יתר שנותי׃
11
אמרתי לא אראה יה יה בארץ החיים לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל׃
12
דורי נסע ונגלה מני כאהל רעי קפדתי כארג חיי מדלה יבצעני מיום עד לילה תשלימני׃
13
שויתי עד בקר כארי כן ישבר כל עצמותי מיום עד לילה תשלימני׃
14
כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשקה לי ערבני׃
Esaïe 38:17-14
Esaïe 49:14
ותאמר ציון עזבני יהוה ואדני שכחני׃
Ezechiel 37:11
ויאמר אלי בן אדם העצמות האלה כל בית ישראל המה הנה אמרים יבשו עצמותינו ואבדה תקותנו נגזרנו לנו׃
1 Rois 9:7
והכרתי את ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם ואת הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פני והיה ישראל למשל ולשנינה בכל העמים׃
Jérémie 7:15
והשלכתי אתכם מעל פני כאשר השלכתי את כל אחיכם את כל זרע אפרים׃
Jérémie 15:1
ויאמר יהוה אלי אם יעמד משה ושמואל לפני אין נפשי אל העם הזה שלח מעל פני ויצאו׃
1 Rois 8:38
כל תפלה כל תחנה אשר תהיה לכל האדם לכל עמך ישראל אשר ידעון איש נגע לבבו ופרש כפיו אל הבית הזה׃
1 Rois 8:39
ואתה תשמע השמים מכון שבתך וסלחת ועשית ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם׃
1 Rois 8:42
כי ישמעון את שמך הגדול ואת ידך החזקה וזרעך הנטויה ובא והתפלל אל הבית הזה׃
1 Rois 8:48
ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם בארץ איביהם אשר שבו אתם והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתתה לאבותם העיר אשר בחרת והבית אשר בנית לשמך׃
2 Chroniques 6:38
ושבו אליך בכל לבם ובכל נפשם בארץ שבים אשר שבו אתם והתפללו דרך ארצם אשר נתתה לאבותם והעיר אשר בחרת ולבית אשר בניתי לשמך׃
Psaumes 5:7
ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך׃
Daniel 6:10
ודניאל כדי ידע די רשים כתבא על לביתה וכוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם וזמנין תלתה ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם אלהה כל קבל די הוא עבד מן קדמת דנה׃