Exode 10:13
ויט משה את מטהו על ארץ מצרים ויהוה נהג רוח קדים בארץ כל היום ההוא וכל הלילה הבקר היה ורוח הקדים נשא את הארבה׃
Exode 10:19
ויהפך יהוה רוח ים חזק מאד וישא את הארבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים׃
Exode 14:21
ויט משה את ידו על הים ויולך יהוה את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים׃
Exode 15:10
נשפת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים׃
Nombres 11:31
ורוח נסע מאת יהוה ויגז שלוים מן הים ויטש על המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה סביבות המחנה וכאמתים על פני הארץ׃
Psaumes 107:24-31
24
המה ראו מעשי יהוה ונפלאותיו במצולה׃
25
ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו׃
26
יעלו שמים ירדו תהומות נפשם ברעה תתמוגג׃
27
יחוגו וינועו כשכור וכל חכמתם תתבלע׃
28
ויצעקו אל יהוה בצר להם וממצוקתיהם יוציאם׃
29
יקם סערה לדממה ויחשו גליהם׃
30
וישמחו כי ישתקו וינחם אל מחוז חפצם׃
31
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
Psaumes 135:7
מעלה נשאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה מוצא רוח מאוצרותיו׃
Amos 4:13
כי הנה יוצר הרים וברא רוח ומגיד לאדם מה שחו עשה שחר עיפה ודרך על במתי ארץ יהוה אלהי צבאות שמו׃
Matthieu 8:24-27
24
והנה סער גדול היה בים ותכסה האניה בגלים והוא ישן׃
25
ויגשו אליו תלמידיו ויעירו אותו לאמר הושיענו אדנינו אבדנו׃
26
ויאמר אליהם קטני האמונה למה זה יראתם ויקם ויגער ברוחות ובים ותהי דממה גדולה׃
27
ויתמהו האנשים ויאמרו מי אפוא הוא אמר גם הרוחות והים לו ישמעון׃
Actes 27:13-20
13
ורוח נשבת לאט מדרום ויחשבו כי תצלח עצתם בידם ויעלו העוגין ויעברו לעמת שפת קריטי׃
14
ויהי כמעט אחרי כן ותפגע בה רוח נחשל הנקראה אוריקלידון׃
15
ותטרף האניה ולא יכלה לעמד נגד הרוח ונרף ידינו ממנה וננדף׃
16
ותרץ האניה אל עבר אי קטן הנקרא קלודה וכמעט לא יכלנו לאחז העברה׃
17
ואחרי משכם אותה אליהם ויקחו לעזר את כל אשר השיגה ידם ויחשבו את דפני האניה ומיראתם פן יפלו אל בין רכסי החול הורידו את כלי המפרש וכה נדפו׃
18
ויהי הסער הולך וסער עלינו וממחרת הטילו את המעמסה אל הים׃
19
וביום השלישי הטלנו בידינו את כלי האניה אל הים׃
20
ויהי ימים רבים גם השמש גם הכוכבים לא נראו והסערה חזקה עלינו עד מאד ותכרת ממנו כל תקות ישועה׃