Jonas 1:5
וייראו המלחים ויזעקו איש אל אלהיו ויטלו את הכלים אשר באניה אל הים להקל מעליהם ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם׃
Jonas 1:16
וייראו האנשים יראה גדולה את יהוה ויזבחו זבח ליהוה וידרו נדרים׃
Psaumes 107:28
ויצעקו אל יהוה בצר להם וממצוקתיהם יוציאם׃
Esaïe 26:16
יהוה בצר פקדוך צקון לחש מוסרך למו׃
Génèse 9:6
שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את האדם׃
Deutéronome 21:8
כפר לעמך ישראל אשר פדית יהוה ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם׃
Actes 28:4
ויראו הנכרים את החיה תלויה על ידו ויאמרו איש אל רעהו אכן רצח האיש הזה אשר הנקמה לא הניחה לו לחיות אף כי נמלט מן הים׃
Psaumes 115:3
ואלהינו בשמים כל אשר חפץ עשה׃
Psaumes 135:6
כל אשר חפץ יהוה עשה בשמים ובארץ בימים וכל תהומות׃
Daniel 4:34
ולקצת יומיה אנה נבוכדנצר עיני לשמיא נטלת ומנדעי עלי יתוב ולעליא ברכת ולחי עלמא שבחת והדרת די שלטנה שלטן עלם ומלכותה עם דר ודר׃
Daniel 4:35
וכל דארי ארעא כלה חשיבין וכמצביה עבד בחיל שמיא ודארי ארעא ולא איתי די ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת׃
Matthieu 11:26
הן אבי כי כן היה רצון לפניך׃
Ephésiens 1:9
והודיענו את סוד רצונו כעצתו היעוצה בו׃
Ephésiens 1:11
אשר גם לקחנו בו נחלתנו אנחנו המיעדים לה מאז במחשבת פעל הכל כעצת חפצו׃