Job 20:6
אם יעלה לשמים שיאו וראשו לעב יגיע׃
Job 20:7
כגללו לנצח יאבד ראיו יאמרו איו׃
Job 39:27
אם על פיך יגביה נשר וכי ירים קנו׃
Job 39:28
סלע ישכן ויתלנן על שן סלע ומצודה׃
Jérémie 49:16
תפלצתך השיא אתך זדון לבך שכני בחגוי הסלע תפשי מרום גבעה כי תגביה כנשר קנך משם אורידך נאם יהוה׃
Habaquq 2:9
הוי בצע בצע רע לביתו לשום במרום קנו להנצל מכף רע׃
Esaïe 14:12-15
12
איך נפלת משמים הילל בן שחר נגדעת לארץ חולש על גוים׃
13
ואתה אמרת בלבבך השמים אעלה ממעל לכוכבי אל ארים כסאי ואשב בהר מועד בירכתי צפון׃
14
אעלה על במתי עב אדמה לעליון׃
15
אך אל שאול תורד אל ירכתי בור׃
Jérémie 51:53
כי תעלה בבל השמים וכי תבצר מרום עזה מאתי יבאו שדדים לה נאם יהוה׃
Amos 9:2
אם יחתרו בשאול משם ידי תקחם ואם יעלו השמים משם אורידם׃