Proverbes 16:18
לפני שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח׃
Proverbes 18:12
לפני שבר יגבה לב איש ולפני כבוד ענוה׃
Proverbes 29:23
גאות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמך כבוד׃
Esaïe 10:14-16
14
ותמצא כקן ידי לחיל העמים וכאסף ביצים עזבות כל הארץ אני אספתי ולא היה נדד כנף ופצה פה ומצפצף׃
15
היתפאר הגרזן על החצב בו אם יתגדל המשור על מניפו כהניף שבט את מרימיו כהרים מטה לא עץ׃
16
לכן ישלח האדון יהוה צבאות במשמניו רזון ותחת כבדו יקד יקד כיקוד אש׃
Esaïe 16:6
שמענו גאון מואב גא מאד גאותו וגאונו ועברתו לא כן בדיו׃
Jérémie 48:29
שמענו גאון מואב גאה מאד גבהו וגאונו וגאותו ורם לבו׃
Jérémie 48:30
אני ידעתי נאם יהוה עברתו ולא כן בדיו לא כן עשו׃
Jérémie 49:16
תפלצתך השיא אתך זדון לבך שכני בחגוי הסלע תפשי מרום גבעה כי תגביה כנשר קנך משם אורידך נאם יהוה׃
Malachie 1:4
כי תאמר אדום רששנו ונשוב ונבנה חרבות כה אמר יהוה צבאות המה יבנו ואני אהרוס וקראו להם גבול רשעה והעם אשר זעם יהוה עד עולם׃
2 Rois 14:7
הוא הכה את אדום בגיא המלח עשרת אלפים ותפש את הסלע במלחמה ויקרא את שמה יקתאל עד היום הזה׃
2 Chroniques 25:12
ועשרת אלפים חיים שבו בני יהודה ויביאום לראש הסלע וישליכום מראש הסלע וכלם נבקעו׃
Esaïe 14:13-15
13
ואתה אמרת בלבבך השמים אעלה ממעל לכוכבי אל ארים כסאי ואשב בהר מועד בירכתי צפון׃
14
אעלה על במתי עב אדמה לעליון׃
15
אך אל שאול תורד אל ירכתי בור׃
Esaïe 47:7
ותאמרי לעולם אהיה גברת עד לא שמת אלה על לבך לא זכרת אחריתה׃
Esaïe 47:8
ועתה שמעי זאת עדינה היושבת לבטח האמרה בלבבה אני ואפסי עוד לא אשב אלמנה ולא אדע שכול׃
Jérémie 49:4
מה תתהללי בעמקים זב עמקך הבת השובבה הבטחה באצרתיה מי יבוא אלי׃
Apocalypse 18:7
כאשר התרוממה והתענגה כן תנו לה חבל ואבל כי אמרה התרוממה והתענגה כן תנו לה חבל ואבל כי אמרה בלבבה אני ישבתי מלכה ולא אהיה אלמנה ואבל לא אראה׃
Apocalypse 18:8
על כן רגע ביום אחד תבאנה מכותיה מות ואבל ורעב ותשרף במו אש כי חזק יהוה אלהים השפט אתה׃