Nombres 24:18
והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר איביו וישראל עשה חיל׃
1 Samuel 2:7
יהוה מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם׃
1 Samuel 2:8
מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישת עליהם תבל׃
Job 34:25-29
25
לכן יכיר מעבדיהם והפך לילה וידכאו׃
26
תחת רשעים ספקם במקום ראים׃
27
אשר על כן סרו מאחריו וכל דרכיו לא השכילו׃
28
להביא עליו צעקת דל וצעקת עניים ישמע׃
29
והוא ישקט ומי ירשע ויסתר פנים ומי ישורנו ועל גוי ועל אדם יחד׃
Psaumes 107:39
וימעטו וישחו מעצר רעה ויגון׃
Psaumes 107:40
שפך בוז על נדיבים ויתעם בתהו לא דרך׃
Esaïe 23:9
יהוה צבאות יעצה לחלל גאון כל צבי להקל כל נכבדי ארץ׃
Ezechiel 29:15
מן הממלכות תהיה שפלה ולא תתנשא עוד על הגוים והמעטתים לבלתי רדות בגוים׃
Michée 7:10
ותרא איבתי ותכסה בושה האמרה אלי איו יהוה אלהיך עיני תראינה בה עתה תהיה למרמס כטיט חוצות׃
Luc 1:51
גבורות עשה בזרעו פזר גאים במזמות לבבם׃
Luc 1:52
הרס נדיבים מכסאותו וירם שפלים׃