2 Samuel 16:12
אולי יראה יהוה בעוני והשיב יהוה לי טובה תחת קללתו היום הזה׃
Psaumes 22:17
אספר כל עצמותי המה יביטו יראו בי׃
Zacharie 1:15
וקצף גדול אני קצף על הגוים השאננים אשר אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה׃