Psaumes 22:17
אספר כל עצמותי המה יביטו יראו בי׃
Psaumes 37:13
אדני ישחק לו כי ראה כי יבא יומו׃
Psaumes 54:7
כי מכל צרה הצילני ובאיבי ראתה עיני׃
Psaumes 59:10
אלהי חסדו יקדמני אלהים יראני בשררי׃
Psaumes 92:11
ותבט עיני בשורי בקמים עלי מרעים תשמענה אזני׃
Michée 4:11
ועתה נאספו עליך גוים רבים האמרים תחנף ותחז בציון עינינו׃
Michée 7:8-10
8
אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך יהוה אור לי׃
9
זעף יהוה אשא כי חטאתי לו עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי יוציאני לאור אראה בצדקתו׃
10
ותרא איבתי ותכסה בושה האמרה אלי איו יהוה אלהיך עיני תראינה בה עתה תהיה למרמס כטיט חוצות׃
Matthieu 27:40-43
40
ויאמרו אתה ההרס את ההיכל ובנהו בשלשת ימים הושע לנפשך ואם בן האלהים אתה רדה מן הצלב׃
41
וכן הלעיגו גם ראשי הכהנים עם הסופרים והזקנים לאמר׃
42
את אחרים הושיע ולעצמו לא יוכל להושיע אם מלך ישראל הוא ירד נא עתה מן הצלב ונאמין בו׃
43
בטח באלהים עתה יפלטהו אם חפץ בו כי אמר בן האלהים אני׃
Job 31:29
אם אשמח בפיד משנאי והתעררתי כי מצאו רע׃
Proverbes 17:5
לעג לרש חרף עשהו שמח לאיד לא ינקה׃
Proverbes 24:17
בנפל אויביך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך׃
Proverbes 24:18
פן יראה יהוה ורע בעיניו והשיב מעליו אפו׃
Lamentations 4:21
שישי ושמחי בת אדום יושבתי בארץ עוץ גם עליך תעבר כוס תשכרי ותתערי׃
Ezechiel 25:6
כי כה אמר אדני יהוה יען מחאך יד ורקעך ברגל ותשמח בכל שאטך בנפש אל אדמת ישראל׃
Ezechiel 25:7
לכן הנני נטיתי את ידי עליך ונתתיך לבג לגוים והכרתיך מן העמים והאבדתיך מן הארצות אשמידך וידעת כי אני יהוה׃
Ezechiel 35:15
כשמחתך לנחלת בית ישראל על אשר שממה כן אעשה לך שממה תהיה הר שעיר וכל אדום כלה וידעו כי אני יהוה׃
Michée 7:8
אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך יהוה אור לי׃
Luc 19:41
ויהי כאשר קרב וירא את העיר ויבך עליה לאמר׃
1 Samuel 2:3
אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות יהוה ולא נתכנו עללות׃
Psaumes 31:18
תאלמנה שפתי שקר הדברות על צדיק עתק בגאוה ובוז׃
Esaïe 37:24
ביד עבדיך חרפת אדני ותאמר ברב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון ואכרת קומת ארזיו מבחר ברשיו ואבוא מרום קצו יער כרמלו׃
Jacques 3:5
ראה מה גדול היער ואש קטנה תבעירנו גם הלשון אש היא עולם מלא עולה׃
2 Pierre 2:18
כי בדברם בגאות דברי שוא יצודו בתאות הבשר על ידי זמתם את אשר אך נמלטו מידי ההלכים בדרך תועה׃
Jude 1:16
אלה הם הרגנים והמתאוננים ההלכים אחרי תאותיהם אשר פיהם ידבר עתק הדרי פנים עקב שחד׃
Apocalypse 13:5
וינתן לה פה ממלל גדלות ונאצות ושלטן נתן לה להלחם ארבעים ושנים חדשים׃