Lévitique 16:4
כתנת בד קדש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו ובאבנט בד יחגר ובמצנפת בד יצנף בגדי קדש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם׃
Exode 28:39-43
39
ושבצת הכתנת שש ועשית מצנפת שש ואבנט תעשה מעשה רקם׃
40
ולבני אהרן תעשה כתנת ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת׃
41
והלבשת אתם את אהרן אחיך ואת בניו אתו ומשחת אתם ומלאת את ידם וקדשת אתם וכהנו לי׃
42
ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה ממתנים ועד ירכים יהיו׃
43
והיו על אהרן ועל בניו בבאם אל אהל מועד או בגשתם אל המזבח לשרת בקדש ולא ישאו עון ומתו חקת עולם לו ולזרעו אחריו׃
Exode 39:27-29
27
ויעשו את הכתנת שש מעשה ארג לאהרן ולבניו׃
28
ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעת שש ואת מכנסי הבד שש משזר׃
29
ואת האבנט שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רקם כאשר צוה יהוה את משה׃
Ezechiel 44:17
והיה בבואם אל שערי החצר הפנימית בגדי פשתים ילבשו ולא יעלה עליהם צמר בשרתם בשערי החצר הפנימית וביתה׃
Ezechiel 44:18
פארי פשתים יהיו על ראשם ומכנסי פשתים יהיו על מתניהם לא יחגרו ביזע׃
Apocalypse 7:13
ויען אחד מן הזקנים ויאמר אלי אלה המלבשים בגדי לבן מי המה ומאין באו׃
Apocalypse 19:8
וינתן לה ללבש בוץ טהור וצח כי הבוץ הוא צדקות הקדשים׃
Apocalypse 19:14
וצבאות השמים יצאים אחריו על סוסים לבנים מלבשים בגדי בוץ לבן וטהור׃
Lévitique 1:9
וקרבו וכרעיו ירחץ במים והקטיר הכהן את הכל המזבחה עלה אשה ריח ניחוח ליהוה׃
Lévitique 1:13
והקרב והכרעים ירחץ במים והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה׃
Lévitique 1:17
ושסע אתו בכנפיו לא יבדיל והקטיר אתו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה׃
Nombres 16:21
הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע׃
Nombres 16:35
ואש יצאה מאת יהוה ותאכל את החמשים ומאתים איש מקריבי הקטרת׃
Psaumes 20:3
יזכר כל מנחתך ועולתך ידשנה סלה׃
Psaumes 37:20
כי רשעים יאבדו ואיבי יהוה כיקר כרים כלו בעשן כלו׃
Lévitique 1:16
והסיר את מראתו בנצתה והשליך אתה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן׃