Lévitique 27:34
אלה המצות אשר צוה יהוה את משה אל בני ישראל בהר סיני׃
Deutéronome 6:1
וזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה׃
Deutéronome 12:1
אלה החקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן יהוה אלהי אבתיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה׃
Deutéronome 13:4
אחרי יהוה אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון׃
Jean 1:17
כי התורה נתנה ביד משה והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח׃
Lévitique 25:1
וידבר יהוה אל משה בהר סיני לאמר׃
Lévitique 8:36
ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר צוה יהוה ביד משה׃
Nombres 4:37
אלה פקודי משפחת הקהתי כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה ביד משה׃
Psaumes 77:20
נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן׃