Psaumes 127:1
שיר המעלות לשלמה אם יהוה לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו אם יהוה לא ישמר עיר שוא שקד שומר׃
Esaïe 49:4
ואני אמרתי לריק יגעתי לתהו והבל כחי כליתי אכן משפטי את יהוה ופעלתי את אלהי׃
Habaquq 2:13
הלוא הנה מאת יהוה צבאות וייגעו עמים בדי אש ולאמים בדי ריק יעפו׃
Galates 4:11
מתירא אני פן לריק עמלתי בכם׃
Lévitique 26:4
ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו׃
Deutéronome 11:17
וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם׃
Deutéronome 28:18
ארור פרי בטנך ופרי אדמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך׃
Deutéronome 28:38-40
38
זרע רב תוציא השדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה׃
39
כרמים תטע ועבדת ויין לא תשתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת׃
40
זיתים יהיו לך בכל גבולך ושמן לא תסוך כי ישל זיתך׃
Deutéronome 28:42-40
Job 31:40
תחת חטה יצא חוח ותחת שערה באשה תמו דברי איוב׃
Psaumes 107:34
ארץ פרי למלחה מרעת ישבי בה׃
Aggée 1:9-11
9
פנה אל הרבה והנה למעט והבאתם הבית ונפחתי בו יען מה נאם יהוה צבאות יען ביתי אשר הוא חרב ואתם רצים איש לביתו׃
10
על כן עליכם כלאו שמים מטל והארץ כלאה יבולה׃
11
ואקרא חרב על הארץ ועל ההרים ועל הדגן ועל התירוש ועל היצהר ועל אשר תוציא האדמה ועל האדם ועל הבהמה ועל כל יגיע כפים׃
Aggée 2:16
מהיותם בא אל ערמת עשרים והיתה עשרה בא אל היקב לחשף חמשים פורה והיתה עשרים׃
1 Corinthiens 3:6
אני נטעתי ואפולוס השקה אבל האלהים הוא הצמיח׃