Psaumes 109:6
הפקד עליו רשע ושטן יעמד על ימינו׃
Deutéronome 28:65-67
65
ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן יהוה לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש׃
66
והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך׃
67
בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה׃
Deutéronome 32:25
מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה גם בחור גם בתולה יונק עם איש שיבה׃
Job 15:20
כל ימי רשע הוא מתחולל ומספר שנים נצפנו לעריץ׃
Job 15:21
קול פחדים באזניו בשלום שודד יבואנו׃
Job 18:11
סביב בעתהו בלהות והפיצהו לרגליו׃
Job 20:25
שלף ויצא מגוה וברק ממררתו יהלך עליו אמים׃
Psaumes 73:19
איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן בלהות׃
Esaïe 7:2
ויגד לבית דוד לאמר נחה ארם על אפרים וינע לבבו ולבב עמו כנוע עצי יער מפני רוח׃
Jérémie 15:8
עצמו לי אלמנתו מחול ימים הבאתי להם על אם בחור שדד בצהרים הפלתי עליה פתאם עיר ובהלות׃
Jérémie 20:4
כי כה אמר יהוה הנני נתנך למגור לך ולכל אהביך ונפלו בחרב איביהם ועיניך ראות ואת כל יהודה אתן ביד מלך בבל והגלם בבלה והכם בחרב׃
Hébreux 10:31
מה נורא לנפל ביד אלהים חיים׃
Exode 15:26
ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך׃
Deutéronome 28:21
ידבק יהוה בך את הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה׃
Deutéronome 28:22
יככה יהוה בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך׃
Deutéronome 28:35
יככה יהוה בשחין רע על הברכים ועל השקים אשר לא תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך׃
Deutéronome 28:32
בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל היום ואין לאל ידך׃
Deutéronome 28:34
והיית משגע ממראה עיניך אשר תראה׃
Deutéronome 28:67
בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה׃
1 Samuel 2:33
ואיש לא אכרית לך מעם מזבחי לכלות את עיניך ולאדיב את נפשך וכל מרבית ביתך ימותו אנשים׃
Psaumes 78:33
ויכל בהבל ימיהם ושנותם בבהלה׃
Ezechiel 33:10
ואתה בן אדם אמר אל בית ישראל כן אמרתם לאמר כי פשעינו וחטאתינו עלינו ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה׃
Zacharie 14:12
וזאת תהיה המגפה אשר יגף יהוה את כל העמים אשר צבאו על ירושלם המק בשרו והוא עמד על רגליו ועיניו תמקנה בחריהן ולשונו תמק בפיהם׃
Deutéronome 28:33
פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים׃
Deutéronome 28:51
ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד השמדך אשר לא ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר אלפיך ועשתרת צאנך עד האבידו אתך׃
Juges 6:3-6
3
והיה אם זרע ישראל ועלה מדין ועמלק ובני קדם ועלו עליו׃
4
ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואך עזה ולא ישאירו מחיה בישראל ושה ושור וחמור׃
5
כי הם ומקניהם יעלו ואהליהם יבאו כדי ארבה לרב ולהם ולגמליהם אין מספר ויבאו בארץ לשחתה׃
6
וידל ישראל מאד מפני מדין ויזעקו בני ישראל אל יהוה׃
Juges 6:11-6
Job 31:8
אזרעה ואחר יאכל וצאצאי ישרשו׃
Esaïe 65:22-24
22
לא יבנו ואחר ישב לא יטעו ואחר יאכל כי כימי העץ ימי עמי ומעשה ידיהם יבלו בחירי׃
23
לא ייגעו לריק ולא ילדו לבהלה כי זרע ברוכי יהוה המה וצאצאיהם אתם׃
24
והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע׃
Jérémie 5:17
ואכל קצירך ולחמך יאכלו בניך ובנותיך יאכל צאנך ובקרך יאכל גפנך ותאנתך ירשש ערי מבצריך אשר אתה בוטח בהנה בחרב׃
Jérémie 12:13
זרעו חטים וקצים קצרו נחלו לא יועלו ובשו מתבואתיכם מחרון אף יהוה׃
Michée 6:15
אתה תזרע ולא תקצור אתה תדרך זית ולא תסוך שמן ותירוש ולא תשתה יין׃
Aggée 1:6
זרעתם הרבה והבא מעט אכול ואין לשבעה שתו ואין לשכרה לבוש ואין לחם לו והמשתכר משתכר אל צרור נקוב׃
Esaïe 10:4
בלתי כרע תחת אסיר ותחת הרוגים יפלו בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה׃