Lévitique 5:15-19
15
נפש כי תמעל מעל וחטאה בשגגה מקדשי יהוה והביא את אשמו ליהוה איל תמים מן הצאן בערכך כסף שקלים בשקל הקדש לאשם׃
16
ואת אשר חטא מן הקדש ישלם ואת חמישתו יוסף עליו ונתן אתו לכהן והכהן יכפר עליו באיל האשם ונסלח לו׃
17
ואם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ולא ידע ואשם ונשא עונו׃
18
והביא איל תמים מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן וכפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג והוא לא ידע ונסלח לו׃
19
אשם הוא אשם אשם ליהוה׃
Lévitique 27:13
ואם גאל יגאלנה ויסף חמישתו על ערכך׃
Lévitique 27:15
ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה לו׃